Kungörelse (1935:3) om betesreglering i Östergötlands län

SFS nr
1935:3
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1935-01-16

Kungl. Maj:t har, med stöd av 12 § lagen den 2 juni 1933 (nr 269)
om
ägofred, på framställning av hushållningssällskapet och landstinget i
Östergötlands län funnit gott förordna, att inom nämnda län
betesreglering å skogs- eller utmark, som i sagda paragraf omförmäles,
må äga rum på sätt och under villkor, som i 13-19 §§ lagen om ägofred
stadgas.