Kungörelse (1935:47) angående viss uppgiftsskyldighet i fråga om hamnar och lastageplatser ävensom kanaler och andra vattentrafikleder

SFS nr
1935:47
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1935-03-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:252

1 § Beträffande hamn och lastageplats ävensom kanal och annan
vattentrafikled, för vilkas begagnande avgifter uppbäras enligt av
Kungl. Maj:t fastställd taxa, skall av ägaren eller, om driften
därstädes är upplåten åt annan, av denne till sjökarteverket årligen å
tid, som nedan sägs, avgivas uppgift om åtgärd, som vidtagits i
avseende å:

1) nybyggnad, till- eller ombyggnad av kaj eller större lastbrygga
eller borttagande av sådan anläggning,

2) fördjupning, utfyllning eller annan förändring i djupförhållandena
i vattnet,

3) anbringande eller borttagande av förtöjningsboj eller dykdalb,

4) anläggning eller borttagande av lastkran eller järnvägsspår eller
omläggning av dylikt spår.

Uppgift skall om möjligt vara åtföljd av karta eller planritning i
tillräcklig skala.

Uppgift skall avse tiden 1 december–30 november och avgivas före den
5 därpå följande december.

Har under perioden åtgärd av ovan avsedd beskaffenhet ej vidtagits,
skall uppgift därom lämnas i samma ordning som nyss sagts.

2 § På anmodan av chefen för sjökarteverket skall ägare eller
innehavare av hamn eller lastageplats eller kanal eller annan
vattentrafikled, för vars begagnande avgifter icke uppbäras enligt av
Kungl. Maj:t fastställd taxa, vara skyldig att i den ordning, som i §
1 sägs, rörande anläggningen avgiva i samma paragraf avsedda
uppgifter.

3 § Har trots anmaning uppgiftsskyldigheten icke fullgjorts, må chefen
för sjökarteverket anmäla förhållandet hos vederbörande länsstyrelse,
som äger förelägga den försumlige att vid äventyr av vite avgiva
ifrågavarande uppgifter.

Det skall ankomma på länsstyrelsen att på framställning av chefen för
sjökarteverket, efter prövning av förekommande förhållanden, förordna
om vitets uttagande.

4 § har upphävts genom lag (1991:252).