Kungörelse (1935:544) angående villkoren för telegrams befordran å statens järnvägars och enskilda järnvägars telegrafförbindelser;

SFS nr
1935:544
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1935-10-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:616
Upphävd
1993-07-01

Vid befordran å statens järnvägars och enskilda järnvägars
telegrafförbindelser av telegram, som icke angå järnvägarnas
tjänsteärenden, skola av Kungl. Maj:t fastställt telegrafreglemente
samt för den allmänna telegraftrafiken gällande taxor i tillämpliga
delar lända till efterrättelse. I övrigt äger telegrafstyrelsen att
med järnvägsstyrelsen och svenska järnvägsföreningen träffa
erforderliga överenskommelser rörande villkoren för ifrågavarande
telegrams befordran.