Kungörelse (1935:575) angående skriftväxling med utländska myndigheter i sådana frågor om handräckning, som avses i konventionen den 19 november 1934 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om arv, testamente och boutredning

SFS nr
1935:575
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1935-11-08

Då här i riket boutredning äger rum efter medborgare i fördrags
slutande stat, vilken vid sin död hade hemvist härstädes, äger enligt
artikel 22 i ovannämnda konvention dödsboförvaltningen att hos domstol
i främmande fördragsslutande stat påkalla upptecknande av den till
boet hörande egendom, som där kan finnas, eller vidtagande av åtgärd
för egendomens bevarande intill dess den kan omhändertagas av
dödsboförvaltningen eller för försäljning av egendom som ej lämpligen
kan bevaras. Framställning om handräckning varom nu sagts må sändas
omedelbart till den främmande myndigheten; dock stånde dödsboförvalt
ningen fritt att, för framställningens befordrande, hänvända sig till
utrikesdepartementet, som, med ledning av de uppgifter dödsboför
valtningen meddelar om egendomens belägenhet, ombesörjer att fram
ställningen kommer vederbörande myndighet till handa.

Framställning, som i enlighet med 2 § lagen den 1 mars 1935 (nr 45)
om kvarlåtenskap efter den som hade hemvist i Danmark, Finland,
Island eller Norge inkommer till domstol här i riket, varde till be
handling upptagen, ändå att den omedelbart översänts.