Kungörelse (1935:77) angående utfärdande av bevis rörande beskattning av rederirörelse i Sverige;

SFS nr
1935:77
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1935-03-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:632
Upphävd
1997-08-01

Erfordras i anledning av beskattning i främmande stat av svenskt
aktiebolag uppgift rörande dess taxering i Sverige för angivet
beskattningsår till statlig inkomst- och förmögenhetsskatt för
rederirörelse, som icke självständigt utövas i utlandet, skall sådan
uppgift med ledning av handlingar, som legat till grund för
taxeringen, meddelas genom bevis av landskamreraren i det län, där
bolaget jämlikt 22 § förordningen den 28 september 1928 (nr 373) om
statlig inkomst- och förmögenhetsskatt har sin beskattningsort, eller,
därest Stockholm är sådan ort, av kamreraren vid
överståthållarämbetets avdelning för uppbördsärenden. Hava
taxeringshandlingarna översänts till den mellankommunala
prövningsnämnden, åligger det allmänna ombudet hos nämnden att utfärda
dylikt bevis.

Bevis, som nu sagts, bör utfärdas i enlighet med bifogade formulär.
Därvid skall iakttagas:

1) att uppgift om bolagets nettoinkomst eller nettoförlust av
rederirörelse erhålles på det sätt, att från bolagets inkomst av
rörelse, enligt C i formuläret till allmän självdeklaration, i den mån
inkomsten belöper å rederirörelsen, avdrages så stor del av det
belopp, vilket skall i deklarationen för taxeringsåret upptagas såsom
avdrag för allmänna skatter, som belöper å bolagets berörda inkomst av
rederirörelse vid jämförelse med övriga inkomster; samt

2) att avdrag för värdeminskning genom slitning av fartyg och övriga
inventarier i rederirörelsen upptages med det belopp, som skall
införas under punkt 12 i deklarationens bilaga till C enligt formulär
nr 8.