Lag (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter

SFS nr
1936:320
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1936-06-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1296

1 § Har arbetsgivare hos domstol, Kronofogdemyndigheten eller
skiljemän framställt yrkande om vräkning av arbetstagare från
lägenhet, som upplåtits åt honom på grund av hans
arbetsanställning, och upplyses att arbetstagaren deltager i
strejk vid arbetsgivarens företag eller att han är föremål för
lockout från arbetsgivarens sida, får yrkandet, ändå att
arbetstagaren befinnes skyldig att avflytta från lägenheten, i
avbidan på konfliktens avveckling icke bifallas förrän tre
månader förflutit från det han i anledning av konflikten
upphörde med arbetet. Lag (2006:678).

2 § Vad i 1 § sägs skall ej gälla,

a) om arbetstagaren är i arbetsgivarens kost;

b) om arbetsavtalet upphört på grund av uppsägning som verkställts
före konflikten och som uppenbarligen icke äger samband med denna;

c) om arbetstagaren befunnits skyldig att avflytta från lägenheten på
grund av dröjsmål med erläggande av hyra som utgår i penningar;

d) om lägenheten erfordras till bostad åt annan arbetstagare, med
vilken överenskommelse angående arbete vid arbetsgivarens av
konflikten berörda företag träffats för den tid, konflikten varar,
eller för bestämd tid, ej understigande tre månader;

e) om arbetstagaren, efter det hans rätt att nyttja lägenheten upphört,

vägrat avflytta till annan tjänlig och på skäliga villkor upplåten
bostad i orten, som beretts honom genom arbetsgivarens försorg;

f) om arbetstagaren dröjt med erläggande av sådan ersättning som
omförmäles i 3 § utöver sju söckendagar efter förfallodagen, och vad
sålunda ligger honom till last icke finnes vara av ringa betydenhet;
eller

g) om arbetstagaren efter konfliktens inträde genom uppenbar vanvård
eller annorledes grovt åsidosatt honom såsom innehavare av lägenheten
åvilande förpliktelser eller ock stört ordningen på arbetsplatsen.

Bestämmelserna i 1 § gäller inte heller när en arbetstagare är
anställd för viss tid, viss säsong eller visst arbete och säsongen har
upphört eller arbetstagaren har fått besked enligt 15 § första stycket
lagen (1982:80) om anställningsskydd om att anställningen inte kommer
att fortsätta och anledningen härtill uppenbarligen inte har samband
med konflikten. Lag (1982:84).

3 § För den tid arbetstagaren nyttjar lägenheten, efter det
hans eller hennes rätt enligt avtal upphört, är han eller hon
skyldig att till arbetsgivaren betala ersättning. Sådan
ersättning ska, där förut hyra för lägenheten beräknats helt i
pengar, betalas med det belopp och vid den tidpunkt som kan ha
bestämts och i annat fall i efterskott var fjortonde dag med
belopp motsvarande hyran för liknande bostäder på orten. Kan
utredning om sådan hyra inte göras, bestäms ersättningen i
händelse av tvist med ledning av det värde som har fastställts
för bostadsförmån av motsvarande beskaffenhet på orten vid
senaste beslut om slutlig skatt. Lag (2011:1296).

Övergångsbestämmelser

2011:1296

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare
års taxeringar.