/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1936:45) angående statsbidrag till byggnader för folkskoleväsendet;

SFS nr
1936:45
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1936-03-06
Författningen har upphävts genom
SFS1988:1383
Upphävd
1989-01-01