Lag (1936:567) om domkapitel

SFS nr
1936:567
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1936-11-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:181
Upphävd
1989-07-01

12 § Vid domkapitel skall vara anställd en stiftssekreterare.

Behörig till tjänst som stiftssekreterare är den som tillhör svenska
kyrkan och som har avlagt examen som medför behörighet till
domarbefattning.

Tjänster som stiftssekreterare tillsätts av regeringen. Lag (1982:944).

13 § 2 mom. Åsidosätter innehavare av prästerlig befattning vad som
åligger honom i befattningen, äger det domkapitel under vilket han lyder
besluta om disciplinpåföljd, avskedande, åtalsanmälan och avstängning
med motsvarande tillämpning av 18 och 21–26 §§ statstjänstemannalagen
(1965:274). Lyder han ej under domkapitel, tillkommer befogenhet, som nu
har sagts, den myndighet som regeringen förordnar.

Bestämmelser om rätt för riksdagens ombudsmän och för justitiekanslern
att göra anmälan i ärenden om disciplinansvar, avskedande eller
avstängning och om handläggning av sådana ärenden finns i 6 § lagen
(1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän och i 6 § lagen
(1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn. Lag (1987:997).

Övergångsbestämmelser

1988:181

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

2. Genom lagen upphävs

Kungl. Maj:ts instruktion den 28 juni 1681, varefter dess consistorium
aulicum vid de där förefallande ärender skall hava sig att rätta, samt

lagen (1936:567) om domkapitel.

3. Uppdraget för prästledamöter och suppleanter för dessa som har
utsetts enligt äldre bestämmelser gäller till och med utgången av sjätte
året efter valet.

4. Uppdraget för lekmannaledamöter och suppleanter för dessa som har
utsetts enligt äldre bestämmelser upphör när stiftsfullmäktige har valt
lekmannaledamöter och suppleanter enligt de nya bestämmelserna och valet
har vunnit laga kraft.