Kungl. Maj:ts Kungörelse (1936:590) angående befrielse i vissa fall för finska bevakningsfartyg från sjöfartsavgifter m.m.;

SFS nr
1936:590
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1936-12-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:896
Upphävd
1996-10-01

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att Finlands
sjöbevakningsväsende tillhörigt eller till dess förfogande ställt
fartyg skall i svenskt farvatten, när det användes för ändamål, som
stå i samband med den i överenskommelsen den 29 december 1933 mellan
Sverige och Finland angående gemensam bevakning för bekämpande av
olovlig införsel av alkoholvaror avsedda gemensamma bevakningen, vara
befriat från skyldighet att anlita lots samt åtnjuta befrielse från
alla de avgifter, som i allmänhet äro för fartyg i svenska hamnar
fastställda, med undantag av lotsavgifter, då lots begagnas.