Lag (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

SFS nr
1936:79
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1936-03-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:914

1 § Dom som i Schweiz meddelats i tvistemål, så ock dom som i fråga
om
annat än straff eller förverkande av gods där givits i brottmål, vare
under de i denna lag stadgade villkor gällande jämväl här i riket.

2 § Med dom förstås i denna lag allmän domstols beslut som innebär
avgörande av huvudsaken, så ock beslut angående ersättning för
rättegångskostnad som meddelats i följd av beslutet i huvudsaken.
Under allmänna domstolar inbegripas schweiziska handelsdomstolar och
yrkesskiljedomstolar.

Lika med dom gälle förlikning som stadfästs av domstol.

3 § Beslut som givits i mål angående boskillnad, hemskillnad eller
äktenskapsskillnad vare ansett såsom dom i tvistemål, ändå att
beslutet meddelats på ansökan. Beslut i förmynderskapsärende vare
däremot ej i något fall ansett såsom dom.

4 § Dom som givits av schweizisk domstol vare ej här i riket
gällande,

1. där domstol i Schweiz, enligt vad i denna lag sägs, ej ägt behörig
het att meddela domen;

2. där erkännande av domen skulle vara uppenbart oförenligt med
grunderna för rättsordningen här i riket;

3. där domen angår ämne av personrättslig, familjerättslig eller
arvsrättslig natur och är grundad på lag, vars bestämmelser i ämnet
äro stridande mot den lag som skolat vinna tillämpning enligt här
gällande internationellt privaträttsliga regler;

4. där domen ej vunnit laga kraft enligt lagen å den ort där den
meddelats; eller

5. där domen är tredskodom och utebliven part ej personligen eller
genom befullmäktigat ombud i tid undfått del av stämningen.

5 § Dom varom förut är sagt skall anses vara av rätt domstol
meddelad,

1. där svaranden vid tiden för målets anhängiggörande hade sitt
verkliga hemvist i Schweiz eller, då fråga är om bolag, förening,
annan samfällighet eller stiftelse, sitt säte i denna stat; och skall
härvid med verkligt hemvist förstås den ort där svaranden är boende
med avsikt att stadigt kvarstanna;

2. där svaranden uttryckligen förbundit sig att svara vid den domstol
av vilken domen meddelats;

3. där svaranden utan förbehåll ingått i huvudsakligt svaromål;

4. där fråga är om genkäromål som äger gemenskap med huvudkäromålet;

5. där svaranden i Schweiz innehar kommersiellt eller industriellt
företag eller filial och tvisten hänförde sig till denna rörelse;

6. där svaranden i Schweiz haft ombud som han enligt där gällande lag
var pliktig att hålla och tvisten hänförde sig till verksamhet som han
där utövade;

7. där domen avser förpliktelse på grund av lagstridig gärning som
svaranden begått i Schweiz och svaranden under vistelse därstädes
personligen fått del av stämningen; och skall härvid med sådan för
pliktelse likställas förpliktelse som har sin grund i olyckshändelse i
följd av trafik med fortskaffningsmedel av vad slag som helst; eller

8. där enligt internationell överenskommelse, i vilken såväl Sverige
som Schweiz är fördragsslutande part och som ej innehåller bestäm
melser om erkännande och verkställighet, behörighet tillkom schweizisk
domstol.

Vad förut i denna paragraf är sagt skall icke äga tillämpning å dom
som avser fråga av personrättslig, familjerättslig eller arvsrättslig
natur. I fråga om sådan dom vare domstolen ansedd såsom behörig, där
behörighet skulle hava under motsvarande omständigheter tillkommit
svensk domstol.

6 § Vid prövning av fråga huruvida i denna lag stadgade villkor för
domens erkännande föreligga är svensk myndighet icke bunden av det
avgörande som härutinnan träffats genom domen. Den äger däremot icke i
övrigt ingå i ny prövning av den sak som genom domen avgjorts.

7 § Anhängiggöres hos domstol talan i sak, vilken veterligen redan är
anhängig vid schweizisk domstol som enligt denna lag är behörig, skall
den svenska domstolen visa målet ifrån sig. Lag (1981:777).

8 § En dom eller en förlikning som enligt 1–5 §§ gäller i
Sverige ska, efter en ansökan av en part, förklaras
verkställbar. Lag (2014:914).

9 § En ansökan om att en dom eller en förlikning ska
förklaras verkställbar görs till den tingsrätt som regeringen
föreskriver.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in

1. domen i original eller en kopia av domen som har bestyrkts
av den aktuella myndigheten,

2. bevis om att domen har fått laga kraft,

3. domstols protokoll eller någon annan handling som visar
att villkoren i 5 § första stycket är uppfyllda, och

4. om ansökan avser en tredskodom, handlingar i original
eller i bestyrkt kopia som visar att en part som uteblivit
har fått del av stämningen i tid antingen personligen eller
genom ett ombud med fullmakt, eller, i fall som avses i 5 §
första stycket 7, att han eller hon fått del av stämningen på
det sätt som föreskrivs där.

Om ansökan avser en förlikning, ska sökanden tillsammans med
ansökan ge in en kopia av ett protokoll som bestyrkts av en
behörig myndighet samt bevis om att förlikningen har
stadfästs av en domstol och kan verkställas i Schweiz.

Handlingarna ska vara försedda med bevis om utfärdarens
behörighet som meddelats av schweiziska förbundskansliet. En
översättning av handlingarna till svenska ska även ges in.
Översättningen ska vara bestyrkt av en svensk diplomatisk
eller konsulär tjänsteman som är anställd i Schweiz eller av
en schweizisk diplomatisk eller konsulär tjänsteman som är
anställd i Sverige eller av en svensk notarius publicus.
Lag (2014:914).

10 § Om en dom eller förlikning förklaras verkställbar,
verkställs domen eller förlikningen på samma sätt som en
svensk dom som har fått laga kraft. En föreskrift om
tvångsmedel i domen eller förlikningen ska dock inte
tillämpas. Lag (2014:914).

11 § Vid handläggning i domstol av ett ärende om
verkställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen
(1996:242) om domstolsärenden. Lag (2014:914).

12 § Denna lag gäller inte om konventionen den 30 oktober
2007 om domstols behörighet och om erkännande och
verkställighet av domar på privaträttens område (2007 års
Luganokonvention) är tillämplig. Den gäller inte heller i
fråga om en dom eller förlikning som avser

1. konkurs eller ackordsförhandling utan konkurs, däri
inbegripen fråga om ogiltighet av rättshandling som ingåtts
av konkursgäldenären; eller

2. rätt till fast egendom i annat land än Schweiz eller
skyldighet att träffa förfogande om dylik rätt eller påföljd
av sådan skyldighets åsidosättande, dock att även i ty fall
domen eller förlikningen gäller, där den avser ämne av
familjerättslig eller arvsrättslig natur. Lag (2009:1306).

13 § Har upphävts genom lag (1976:1119).

Övergångsbestämmelser

1936:79

Denna lag träder i kraft den dag Konungen bestämmer; den äger
ej tillämpning å dom som meddelats eller förlikning som
stadfästs före nämnda dag. I vad eljest är stadgat om giltighet
eller verkställighet i vissa fall av utländsk domstols beslut
göres ej ändring genom denna lag.

2014:914

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt
och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten
före ikraftträdandet.