Lag (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man

SFS nr
1936:88
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1936-03-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 1985:173

Vad i lag är stadgat om rätt för den som har lös pant i händer att
därur njuta betalning skall gälla även där lös egendom, vari panträtt
är utfäst, innehaves av tredje man, och denne om utfästelsen
underrättats av pantsättaren, eller ock panthavaren hos tredje mannen
företett skriftlig handling som visar att panträtt blivit utfäst.
Avser pantutfästelsen ett pantbrev och har panthavaren underrättat
tredje mannen om utfästelsen skriftligen eller på annat från
bevissynpunkt likvärdigt sätt är dock panthavarens rätt skyddad, även
om han inte har företett handling som visar att panträtt utfästs.
Lag (1985:173).

Övergångsbestämmelser

1936:88

Denna lag skall träda i kraft den 1 januari 1937. Varder efternämnda
tid underrättelse som i lagen avses meddelad innehavaren, vare lagen
tillämplig, ändå att denne redan före sagda tid innehade godset.