Lag (1937:346) om upphörande av vissa frälseräntor;

SFS nr
1937:346
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1937-06-11

Frälseränta, som är förenad i samma ägares hand med den fastighet varav
räntan utgår och ej besväras av sökt eller beviljad inteckning, skall
omedelbart upphöra.

Frälseränta, som enligt vad därom är särskilt stadgat kan inlösas för
statsverkets räkning och vars inlösen icke påkallats före den 1 januari
1940, skall upphöra från och med nämnda dag.

Frälseränta, med avseende varå lagen den 8 november 1912 om avlösning av
vissa frälseräntor är tillämplig och vars avlösning icke påkallats före
den 1 januari 1942, skall upphöra från och med sistnämnda dag.

Denna lag skall träda i kraft dagen efter den då lagen, enligt därå
meddelad uppgift, utkommit från trycket i Svenska författningssamling.

Genom lagen upphäves lagen den 12 april 1935 (nr 102) om upphörande av
vissa frälseräntor.