Förordning (1937:540) om försäljning av vissa kyrkolägenheter i Skåne, Halland och Blekinge

SFS nr
1937:540
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1937-06-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:292
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1989:91

1 § Till kyrka i Skåne, Halland eller Blekinge hörande, till läget känd
jordlägenhet, som på grund av gällande författningar bör ständigt brukas
under visst hemman och för vilken landgille och städja vid åboombyten
blivit efter i behörig ordning skedd skattläggning bestämda, må till
ägaren av det hemman, med vilket brukningsrätten till lägenheten är
förenad, försäljas under villkor, som här nedan stadgas.

2 § har upphävts genom förordning (1989:91).

3 § Kammarkollegiet åligger att med ledning av jordeboken och andra
tillgängliga handlingar upprätta och till vederbörande egendomsnämnd
översända förteckning å jordlägenheter av beskaffenhet, som i 1 §
sägs, upptagande för varje lägenhet dess namn och nummer samt det
hemman, varmed brukningsrätten till lägenheten är förenad, och beloppet
av för lägenheten utgående landgille. I förteckningen angives för varje
lägenhet den av kollegiet fastställda lägsta köpeskillingen.
Förordning (1989:91).

4 § Om församlingen medger att en lägenhet som har tagits upp i den
förteckning som avses i 3 § säljs, skall kammarkollegiet efter yttrande
av egendomsnämnden erbjuda ägaren av det hemman, med vilket brukningsrätten
till lägenheten är förenad, att förvärva lägenheten. Förordning (1989:91).

5 § En försäljning som avses i 1 § får också genomföras efter anbud av
ägaren av det hemman, med vilket brukningsrätten till lägenheten är
förenad. Anbudet skall med församlingens och egendomsnämndens yttranden
ges in till kammarkollegiet, som prövar om detta kan godkännas.
Förordning (1989:91).

6 § Avtal som avser överlåtelser enligt denna förordning skall skrivas
under av kammarkollegiet. Kollegiet skall sända kopior av överlåtelse-
avtalet till egendomsnämnden och församlingen. Förordning (1989:91).