Förordning (1937:591) angående upphörande av det från viss jord i Skåne, Halland och Blekinge utgående landgille

SFS nr
1937:591
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1937-06-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:292
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1989:92

1 § Landgille, som utgår av fastighet i Skåne, Halland eller Blekinge
till kyrka eller till avlöning av prästerskap eller klockare utan att
rätten till landgillets uppbärande motsvaras av äganderätt till jord,
må inlösas mot ersättning av statsmedel, om sådant påkallas av staten
eller ägaren av den fastighet, varifrån avgälden utgår.

Vad nu är sagt gälle ock landgille, som utgår för jordlägenhet,
tillhörig kyrka i något av nämnda landskap och belägen inom viss
fastighets ägoområde men till sitt läge i övrigt numera okänd, där
församlingen medgiver sådan inlösen; sker inlösen av landgille för
dylik jordlägenhet, skall ägaren av den fastighet, inom vars område
lägenheten finnes, anses hava förvärvat äganderätten till lägenheten.
Förordning (1989:92).

2 § Ärende angående inlösen av landgille upptages av länsstyrelsen i
det län, där fastigheten är belägen.

3 § I fråga om inlösen av landgille företrädes staten av ett allmänt
ombud som regeringen utser. Det åligger det allmänna ombudet att i
förekommande fall göra framställning om inlösen av landgille, som i 1
§ sägs. Förordning (1989:92).

4 § Då ansökan om inlösen inkommit, skall länsstyrelsen giva
avgäldstagaren och, om fastighetsägaren är sökande, det allmänna
ombudet tillfälle att yttra sig över ansökningen. Lag (1972:641).

5 § Ersättningen för landgille, som avses i 1 § första stycket, skall
uppgå till tjugu gånger den årliga avgäldens belopp och ersättningen
för landgille, som avses i andra stycket av samma paragraf, till tjugufem
gånger nämnda belopp. Utgår årlig avgäld i annat än penningar och är ej
särskild grund för beräkning av dess värde i penningar med laga verkan
bestämd, skall värdet för år beräknas efter medeltalet av den årliga
markegången för de sist förflutna tio åren. Kan sådan beräkning icke
göras efter länets markegångstaxa, bestämmer länsstyrelsen efter vad
skäligt prövas avgäldens värde för år.

6 § Landgille, som utgår till före den 20 november 1908 antagen
tjänstinnehavare, må inlösas allenast såframt denne lämnar sitt
samtycke därtill.

7 § Möter ej hinder mot bifall till ansökningen, skall länsstyrelsen
genom beslut fastställa ersättningen och föreskriva, från och med
vilket kalenderår landgillet skall upphöra att utgå; skolande, där ej
förhållandena till annat föranleda, tiden för landgillets upphörande
bestämmas till ingången av kalenderåret närmast efter det beslutet
vunnit laga kraft.

Beslutet skall genom länsstyrelsens försorg delgivas avgäldstagaren
och fastighetsägaren så ock det allmänna ombudet.

Överklagande av länsstyrelsens beslut må anföras hos kammarkollegiet.
Förordning (1989:92).

8 § Länsstyrelsen har att vid början av det kalenderår, från och med
vilket landgillet enligt laga kraftägande utslag upphör att utgå,
utbetala ersättningen till vederbörande kyrkoråd.

Om beloppet av ersättningen för landgille, som utgått till avlöning av
prästerskapet i visst pastorat, åligger det länsstyrelsen att meddela
egendomsnämnden underrättelse.

Där ej regeringen annorlunda förordnar, skall ersättningen fonderas
och avkastningen användas till det ändamål, vartill landgillet varit
anslaget. Förordning (1989:92).

9 § Anteckning om att avgäldsskyldigheten upphört skall införas i
jordeboken.

Där landgillet utgått för jordlägenhet, som avses i 1 § andra stycket,
skall länsstyrelsen om landgillets upphörande underrätta lantmäteriverket
som har att pröva frågan om lägenhetens redovisning i vederbörande
fastighetsregister. Förordning (1989:92).

10 § Denna förordning äger icke tillämpning i avseende å landgille, som
utgår av till skatte försålt så kallat halländskt kyrkohemman.

Övergångsbestämmelser

1937:591

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1937. Genom förordningen
upphäves förordningen den 20 november 1908 (nr 138 s. 1) angående
upphörande av det från viss jord i Skåne, Halland och Blekinge utgående
landgille så ock vad i övrigt finnes stadgat stridande mot den nya
förordningen.