Lag (1938:107) om den 1 majs likställande i vissa hänseenden med allmän helgdag;

SFS nr
1938:107
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1938-04-08
Författningen har upphävts genom
SFS1989:253
Upphävd
1990-01-01

Vid tillämpning av lag eller särskild författning skall den 1 maj, då
denna dag icke infaller å sön- eller helgdag, vara likställd med allmän
helgdag.

Vad sålunda stadgats gälle dock ej med avseende å de föreskrifter, som i
kyrkligt avseende äro meddelade för sön- eller helgdag, ej heller i
fråga om bestämmelserna i 7 kap. 3 och 4 §§ samt 14 kap. 45 §
strafflagen.