Lag (1938:121) om hittegods

SFS nr
1938:121
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1938-04-22
Ändring införd
t.o.m. 2014:605

1 § Den som hittar något ska utan oskäligt dröjsmål anmäla
fyndet till Polismyndigheten. Är ägaren till godset känd, får
upphittaren i stället underrätta honom eller henne om
fyndet.

När anmälan om hittegods har gjorts ska Polismyndigheten
underrätta ägaren till godset, om han eller hon är känd.
Lag (2014:605).

2 § Hittegods ska vårdas väl. Upphittaren får överlämna
godset till Polismyndigheten. Polismyndigheten får även i
annat fall, om det behövs, omhänderta godset.

Polismyndigheten får låta sälja hittegodset, om

1. godset inte kan vårdas utan fara för försämring,

2. vården är förenad med alltför stora kostnader, eller

3. det annars finns särskilda skäl för försäljning.
Lag (2014:605).

3 § Ägaren har rätt att återta hittegodset om han eller hon
betalar Polismyndighetens och upphittarens skäliga kostnader
i anledning av fyndet och skälig hittelön.

Uppkommer tvist om lösesummans belopp, ska frågan avgöras av
allmän domstol. Om godset finns i Polismyndighetens vård, får
dock myndigheten lämna ut det till ägaren mot lösen som
Polismyndigheten finner skälig. Lag (2014:605).

4 § Om ägaren till hittegods inte blir känd inom tre månader
från det att fyndet anmäldes till Polismyndigheten,
tillfaller godset upphittaren. Detsamma gäller om ägaren inte
hämtar ut godset inom en månad från det att han eller hon
underrättats om fyndet av Polismyndigheten, eller om ägaren i
annat fall kan anses ha avstått sin rätt till godset.
Upphittaren är dock skyldig att betala Polismyndighetens
kostnader i anledning av fyndet. Om godset är i
Polismyndighetens vård och upphittaren inte inom en månad
efter uppmaning betalar myndighetens kostnader, eller om han
eller hon annars kan anses ha avstått sin rätt till godset,
tillfaller godset staten. Lag (2014:605).

4 a § I stället för vad som sägs i 4 § gäller i fråga om en
hund att hunden tillfaller staten, om ägaren inte återtar
hunden inom fem dagar från det att han eller hon
underrättades om fyndet eller, om ägaren inte är känd, inom
tio dagar från det att fyndet anmäldes till
Polismyndigheten. Lag (2014:605).

5 § Fullgör upphittaren ej vad i 1 § är stadgat, straffes efter allmän
lag och have förverkat all rätt på grund av fyndet.

6 § Tillvaratager någon hos honom kvarglömd sak, skall vad ovan
stadgas om hittegods äga motsvarande tillämpning; dock skall hittelön
ej utgå.

7 § Beträffande fynd som har samband med olycka eller händelse som avses
i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor skall iakttas vad som
föreskrivs i 12 § nämnda lag.

I den mån i särskilda författningar meddelats föreskrifter angående
sådant som tillvaratages å fortskaffningsmedel i allmän trafik eller
inom område som hör till företag för sådan trafik, skall vad sålunda
stadgats lända till efterrättelse. Lag (1990:715).

8 § Hittar någon hemdjur, skall vad i 52–57 §§ lagen om ägofred
stadgas i tillämpliga delar lända till efterrättelse, ändå att fall
som där avses ej är för handen.

9 § Påträffas föremål, vartill ägare ej finnes, inmurat eller intimrat
i hus nedgrävt i marken eller dolt på annat dylikt sätt, tillkomme
fyndet upphittaren och husets eller markens ägare till hälften
vardera, där det ej är fornfynd.

Underlåter upphittaren att tillkännagiva fyndet, dömes till ansvar
enligt vad i 10 kap 8 § brottsbalken stadgas. Lag (1964:193).

9 a § Polismyndighetens beslut i frågor som avses i denna lag
får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2014:605).

10 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Polismyndigheten får meddela föreskrifter om tillämpningen av
denna lag. Lag (2014:605).

11 § Om fartygslämningar och fornfynd, om sjöfynd samt om
virke som sjunkit i allmän flottled eller flutit i land vid
en sådan flottled finns det särskilda bestämmelser.
Lag (2014:605).

Övergångsbestämmelser

1985:933

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. I fråga om överklagande
av beslut som länsstyrelser har meddelat före ikraftträdandet gäller
äldre bestämmelser.

2007:1243

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

2. Äldre bestämmelser gäller för hundar som anmälts som
upphittade hos polismyndigheten före den 1 januari 2008.

2014:605

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som
har meddelats före ikraftträdandet.