Kungl. Maj:ts Kungörelse (1938:189) angående stapelstads- samt tullnederlags- och transitupplagsrätt för staden Köping;

SFS nr
1938:189
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1938-05-20

Kungl. Maj:t har, med anledning av ansökning av stadsfullmäktige i
Köping samt efter vederbörandes hörande, funnit gott att för en tid av
tio år, räknat från och med den 1 juli 1938, bevilja staden Köping
stapelstads- samt tullnederlags- och transitupplagsrätt mot villkor, att
staden åt tullverket anskaffar och underhåller godkända, för
tullförvaltningen erforderliga lägenheter jämte behövliga inventarier
och möbler samt till förvaring av tullnederlags- och transitupplagsgods
lämpliga och författningsenligt inrättade magasin, ävensom att staden
skall jämväl i andra avseenden vara underkastad de skyldigheter, som
åligga rikets övriga stapelstäder.