Lag (1938:470) med vissa bestämmelser om främmande statsfartyg m.m.

SFS nr
1938:470
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1938-06-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 1959:540

1 § Ej må i andra fall än här nedan stadgas den omständigheten, att
fartyg äges eller nyttjas av främmande stat eller att fartygslast
tillhör sådan stat, utgöra hinder för att vid domstol här i riket
upptaga talan angående fordran, vilken grundar sig å fartygets
begagnande eller lastens befordran, eller för att med avseende å
fartyget eller lasten här i riket företaga utmätning, kvarstad eller
annan handräckning på grund av fordran som nyss sagts.

2 § Ändå att fråga är om fordran som i 1 § sägs, må ej talan mot
främmande stat av domstol här i riket upptagas såvitt angår:

1. krigsfartyg eller annat fartyg, som den främmande staten äger eller
nyttjar och vid tiden för fordringens tillkomst brukade uteslutande
för statsändamål och icke för affärsdrift;

2. den främmande staten tillhörig last, som fraktas med fartyg varom
under 1 är sagt;

3. den främmande staten tillhörig last, som för statsändamål och icke
för affärsdrift fraktas med handelsfartyg, med mindre fordringen avser
bärgarlön eller bidrag till gäldande av gemensamt haveri eller ock
grundar sig på avtal som slutits rörande lasten.

3 § Ändå att fråga är om fordran som i 1 § sägs, må ej utmätning,
kvarstad eller annan handräckning här i riket företagas med avseende
å:

1. krigsfartyg eller annat fartyg, som främmande stat äger eller
nyttjar eller i dess helhet befraktat för viss resa eller för tid, och
som brukas uteslutande för statsändamål och icke för affärsdrift;

2. främmande stat tillhörig last, som fraktas med fartyg varom under
1 är sagt eller ock med handelsfartyg för statsändamål och icke för
affärsdrift.

4 § Efter överenskommelse med främmande stat må, såframt den främmande
staten i krigstid därom gör framställning, Konungen förordna att ej
heller i andra fall än i 3 § avses utmätning, kvarstad eller annan
handräckning må här i riket företagas med avseende å fartyg, som den
främmande staten äger eller nyttjar, samt fartygslast tillhörig denna
stat.

5 § Konungen äger ock, efter överenskommelse med främmande stat,
förordna att, där yrkande framställts om upphävande av utmätning,
kvarstad eller annan handräckning med avseende å fartyg eller
fartygslast, varom i 3 § förmäles, samt den myndighet hos vilken
yrkandet framställts finner anledning till tvekan huruvida fartyget
uteslutande brukas eller lasten fraktas för statsändamål och icke för
affärsdrift, vitsord skall i sådant avseende tillerkännas intyg av den
främmande statens diplomatiske representant här i riket. Sådant intyg
må genom utrikesdepartementets förmedling tillställas myndigheten med
allmänna posten.