Kungörelse (1938:677) med vissa föreskrifter rörande polismyndighets befattning med hittegods

SFS nr
1938:677
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1938-12-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:1107
Upphävd
2015-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1983:811

1 § har upphävts genom kungörelse (1964:598).

2 § har upphävts genom kungörelse (1964:598).

3 § När hittegods omhändertages av polisen, skall bevis därom lämnas
till upphittaren.

4 § Polismyndigheten skall föra bok över hittegods.

Befattningshavare inom polisen, som mottagit anmälan om hittegods
eller omhändertagit dylikt gods, skall därom ofördröjligen underrätta
den som för hittegodsboken. Kungörelse (1964:598).

5 § Är ägaren till anmält hittegods känd, skall han underrättas om
fyndet med anmodan att inom en månad giva till känna om han vill lösa
godset vid äventyr att han eljest går förlustig sin rätt. Sådan
underrätelse bör ske genom rekommenderat tjänstebrev med
mottagningsbevis, om icke annat underrättelsesätt finnes mera
lämpligt. Kungörelse (1969:727).

6 § Har anmälan om hittegods gjorts hos polisen på annan ort än
fyndorten och är ägaren inte känd, skall polismyndigheten på fyndorten
omedelbart underrättas. Förordning (1982:1120).

7 § Har ägarens rätt till hittegods gått förlorad och är godset i
polisens vård, skall upphittaren anmanas att inom en månad gälda
polisens kostnader i anledning av fyndet vid äventyr att eljest jämväl
upphittaren går förlustig sin rätt till godset. Sådan anmaning bör ske
genom rekommenderat tjänstebrev med mottagningsbevis, om icke anmaning
i annan ordning finnes mera tillämplig. Kungörelse (1969:727).

8 § har upphävts genom kungörelse (1974:1073).

9 § Anvisningar till polismyndigheterna om beräkning av skälig lösen
för hittegods, som omhändertagits av polismyndighet, meddelas av
Rikspolisstyrelsen.

Närmare föreskrifter om bokföring, förvaring och redovisnintg av medel
som handhas av polismyndighhet på grund av dess befattning med
hittegods meddelas av Rikspolisstyrelsen. Förordning (1983:811).

10 § Vad i denna kungörelse stadgas om hittegods skall även gälla
kvarglömda saker.