Kungörelse (1939:159) angående upphävande av gällande bestämmelser om mantalssättning i anledning av ändring i administrativ indelning, m.m.

SFS nr
1939:159
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1939-05-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:127
Upphävd
1990-05-01

1 § Kungörelsen den 25 april 1924 (nr 101) med bestämmelser för vissa
fall angående mantalssättning eller därmed jämförlig åtgärd i
anledning av ändring i administrativ indelning skall icke vidare
tillämpas; dock att lantmäteristyrelsen äger medgiva att pågående
förrättning må avslutas, varjämte fråga om fastställelse å avslutad
förrättning skall prövas enligt hittills gällande bestämmelser. Över
lantmäteristyrelsens beslut i ärende som nyss sagts må klagan ej
föras.

2 § Har före den 1 juli 1930 meddelats beslut om indelningsändring
eller om sträckningen av gräns för förvaltningsområde eller utfärdats
föreskrift att fastighetsregister enligt de för stad meddelade
bestämmelser skall föras för samhälle å landet; har ej med anledning
därav mantalssättning ägt rum, och kommer ej heller sådan till stånd
genom pågående förrättning, som i 1 § avses, skall delning verkställas
enligt lagen den 25 april 1930 (nr 99) om delning av fastighet vid
ändring i rikets indelning med mera.

3 § När skäl därtill äro, må hos Kungl. Maj:t göras framställning
om upphävande av mantalssättning, som ägt rum med anledning av beslut
om indelningsändring eller om sträckningen av gräns för
förvaltningsområde eller med anledning av föreskrift att
fastighetsregister enligt de för stad meddelade bestämmelser skall
föras för samhälle å landet.

Vad i 2 § är stadgat om tillämpning av lagen om delning av fastighet
vid ändring i rikets indelning med mera skall ock gälla, där Kungl.
Maj:t i fall, som i första stycket sägs, upphäver verkställd
mantalssättning.