Lag (1939:174) om tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel;

SFS nr
1939:174
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1939-05-19
Författningen har upphävts genom
SFS1992:1409
Upphävd
1994-01-01

1 § Materiel till skydd mot stridsgaser indelas i två klasser:
gasskyddsmateriel av första klass och gasskyddsmateriel av andra
klass.

Med gasskyddsmateriel av första klass förstås i denna förordning:

gasmasker, jämte färdiga delar därtill, för beredande av skydd mot
stridsgas;

filtreringsapparater, jämte färdiga delar därtill, för gasskyddsrum;
samt

annan gasskyddsmateriel, beträffande vilken regeringen meddelat
föreskrift, att bestämmelserna i denna lag angående gasskyddsmateriel
av första klass skola gälla.

Med gasskyddsmateriel av andra klass förstås i denna lag sådan
materiel, som utan att tillhöra gasskyddsmateriel av första klass
avser att tjäna något av följande ändamål:

beredande av kroppsligt skydd mot stridsgas eller skydd för materiel
och utrustning mot dylik gas;

fastställande av närvaron av stridsgas eller oskadliggörande av dylik
gas;

behandling efter beröring med stridsgas; samt

demonstration och övning avseende skydd mot stridsgas. Lag
(1975:691).

2 § Tillverkning av gasskyddsmateriel av första klass må icke
bedrivas utan att regeringen därtill givit tillstånd. Vid beviljande
av tillstånd meddelar regeringen de föreskrifter och villkor, som
anses erforderliga för tillståndets åtnjutande. Lag (1975:691).

3 § Tillverkning, som avses i 2 §, skall stå under kontroll av den
myndighet regeringen bestämmer.

Det åligger tillverkare att för tillsyn bereda kontrollmyndigheten
tillhörande tjänsteman, närhelst han det fordrar, tillträde till
lokal, där tillverkningen bedrives, att meddela kontrollmyndigheten
begärda upplysningar angående tillverkningen och därmed
sammanhängande förhållanden ävensom att i övrigt ställa sig till
efterrättelse de föreskrifter, som av regeringen eller
kontrollmyndigheten meddelas för erhållande av betryggande kontroll.
Lag (1980:163).

4 § Införsel till riket av gasskyddsmateriel av första klass må ej
ske utan tillstånd av den i 3 § omförmälda kontrollmyndigheten. I
fråga om hantering av oförtullad materiel gäller lagen (1973:980) om
transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.
Lag (1973:1005).

5 § Försäljning av gasskyddsmateriel, av första eller andra klass, må
bedrivas allenast efter anmälan till kontrollmyndigheten.

Såsom gasskyddsmateriel må icke saluhållas annan vara än sådan, som
blivit till sin beskaffenhet godkänd av kontrollmyndigheten.

Har sådant godkännande lämnats beträffande vara, hänförlig till
gasskyddsmateriel av andra klass, skola angående tillverkningen av
varan bestämmelserna i 3 § äga motsvarande tillämpning.

6 § Försäljare av gasskyddsmateriel vare skyldig att för tillsyn
bereda kontrollmyndigheten tillhörande tjänsteman eller polismyndighet,
närhelst såsant fordras, tillträde till lokal, där försäljningen
bedrives, att meddela sådan tjänsteman eller myndighet begärda
upplysningar angående såsom gasskyddsmateriel saluhållen vara ävensom
att i övrigt ställa sig till efterrättelse de föreskrifter, som av
regeringen eller kontrollmyndigheten meddelas för erhållande av
betryggande kontroll över försäljningen.

I fråga om tjänsteman eller myndighet, som i denna paragraf avses,
skall gälla vad i 3 § tredje stycket stadgas. Lag (1975:691).

7 § För undersökning eller godkännande av gasskyddsmateriel utgår
avgift enligt taxa, som regeringen bestämmer. Lag (1975:691).

8 § Denna lag äger icke tillämpning på tillverkning, införsel
eller försäljning för försvarsväsendets räkning. Lag (1975:691).

9 § Angående påföljd för olovlig införsel av gasskyddsmateriel av
första klass och för försök därtill stadgas i lagen om straff
för varusmuggling.

Tillverkar någon olovligen gasskyddsmateriel av första klass,
eller saluhåller eller försäljer någon gasskyddsmateriel i strid mot
bestämmelserna i denna lag, straffes med dagsböter eller fängelse,
och vare egendomen förverkad.

Äro omständigheterna synnerligen mildrande, äge rätten pröva,
huruvida egendomen skall vara förverkad.

Kan egendom, som förklarats förverkad, ej tillrättaskaffas, skall
dess värde gäldas. Lag (1975:691).

10 § Underlåter den, som erhållit tillstånd till tillverkning av
gasskyddsmateriel eller som saluför eller försäljer sådan vara, att
eljest ställa sig till efterrättelse, vad enligt denna lag eller med
stöd av densamma meddelade föreskrifter ålagts honom, eller avgiver
han angående omständigheter, varom det jämlikt denna lag åligger
honom att lämna upplysning, mot bättre vetande oriktig eller
ofullständig uppgift, straffes med dagsböter eller fängelse. Lag
(1975:691).

11 och 12 §§ har upphävts genom lag (1975:691).

1975:691

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till förordningen
angående tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel,
skall hänvisningen i stället avse lagen om tillverkning, införsel och
försälning av gasskyddsmateriel.