/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1939:208) med vissa bestämmelser angående försäljning av svenska statens premieobligationer;

SFS nr
1939:208
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1939-05-19
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1006
Upphävd
1991-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1991:1006

1 § Ej må någon bedriva yrkesmässig verksamhet, varigenom andel i
svenska statens premieobligation avyttras eller särskild rätt till den å
sådan obligation utfallande vinst eller andel däri tillförsäkras annan.

Ej heller må annan än riksgäldskontoret eller den, som erhållit dess
medgivande, vid yrkesmässig försäljning av premieobligation, som nyss
nämnts, upptaga betalning i särskilda poster eller innehålla obligation
såsom säkerhet för köpeskillingen.

Andel i bolag eller annan sammanslutning med huvudsakligt syfte att
förvärva eller förvalta statens premieobligationer må icke bland
allmänheten utbjudas eller eljest tillhandahållas allmänheten.
Kungörelse (1952:559).

2 § Förseelse mot denna kungörelse straffes med dagsböter.

Beträdes någon, som förut fällts till straff enligt denna kungörelse,
andra gången eller oftare med sådan förseelse eller äro omständigheterna
eljest försvårande, må till fängelse i högst ett år dömas.

3 § Åtal för förseelse mot denna kungörelse anhängiggöres vid
polisdomstol, där sådan är inrättad, men eljest hos poliskammare eller,
där sådan icke finnes, vid allmän domstol.

Åtal utföres av allmän åklagare.

4 § Böter, som ådömas enligt denna kungörelse, tillfaller kronan.