Lag (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.

SFS nr
1939:299
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1939-06-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:850

1 § Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2-4 §§ tillämpas.

Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges
gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får
regeringen föreskriva att bestämmelserna i 2-4 §§ skall tillämpas.

Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens
prövning inom en månad från det den utfärdades. Sker inte
underställning eller godkänner riksdagen inte föreskriften inom två
månader från det underställningen skedde, upphör föreskriften att
gälla. Lag (1994:1626).

2 § 1 mom. Utan tillstånd av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får inte

a) ett svenskt fartyg eller en andel i fartyget överlåtas till
en utlänning eller till ett svenskt aktiebolag vars
aktiekapital till mer än en tredjedel är i utländsk ägo;

b) en aktie i ett svenskt aktiebolag som äger ett fartyg eller
en andel i ett fartyg, tecknas för eller överlåtas till en
utlänning eller ett sådant svenskt aktiebolag som avses under
a);

c) ett svenskt fartyg upplåtas till en utlänning genom
tidsbefraktning eller till nyttjande;

d) rätt till tidsbefraktning av ett svenskt fartyg eller
nyttjanderätt till det överlåtas till en utlänning.
Lag (2000:850).

2 mom. Vad i 1 mom. sagts medför ej inskränkning i:

aktieägares rätt till teckning eller erhållande av det antal nya
aktier i bolaget, som svarar mot hans andel i det förutvarande
aktiekapitalet,

den rätt att teckna eller erhålla nya aktier, som, där någon under tid
då 2–4 §§ äga tillämpning annorledes än genom teckning eller
överlåtelse bekommit aktie, vid tiden härför enligt bolagsordningen
var förenad med aktien. Lag (1957:289).

3 § Utfärdas teckningslista för bildande av aktiebolag, vars aktier
enligt 2 § ej må tecknas av eller överlåtas till utlänning eller
aktiebolag, som i 2 § 1 mom. a) är nämnt, skall teckningslistan
innehålla erinran härom.

Lag samma vare, där aktiekapitalet i sådant bolag ökas medelst ny
aktieteckning och teckningsrätt därvid tillkommer annan än
aktieägare.

4 § Överlåtelse, aktieteckning eller upplåtelse, som sker i strid mot
bestämmelserna i 2 § 1 mom., vare utan verkan.

Utgives aktiebrev till obehörig aktietecknare, medföre brevet icke
rätt i bolaget så länge brevet innehaves av den obehörige tecknaren
eller annan, som enligt lag icke är behörig innehava detsamma.

5 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet överlåter eller
upplåter egendom i strid med bestämmelserna i 2 § 1 mom. döms
till böter eller fängelse i högst ett år.

Om någon döms till ansvar enligt första stycket för att i strid
med 2 § 1 mom. a) eller b) ha överlåtit egendom, får domstolen
förklara egendomen förverkad efter vad som kan anses skäligt.
Om egendomen inte finns i behåll, får i stället värdet
förklaras förverkat. Domstolen får förplikta den som i annat
fall döms enligt första stycket att, efter vad som är skäligt,
betala avtalad ersättning till staten.

Har överlåtelse av en aktie förmedlats av någon som
yrkesmässigt i kommission köper och säljer fondpapper, skall
vad som sägs i denna paragraf om överlåtare i stället tillämpas
på kommissionären, eller om såväl överlåtaren som förvärvaren
anlitat kommissionär, skall vad som nu sagts i stället gälla
den som handlat för förvärvarens räkning. Lag (2000:850).

6 § Har det som föreskrivs i 3 § uppsåtligen eller av
oaktsamhet inte iakttagits vid utfärdande av en teckningslista,
skall stiftaren eller, om det rör sig om ökning av
aktiekapital, ledamot i bolagets styrelse dömas till böter.

Har på grund av aktieteckning i strid med bestämmelserna i
denna lag aktiebrev utgetts till en utlänning eller till ett
sådant bolag som sägs i 2 § 1 mom. a) skall den
styrelseledamot, som uppsåtligen eller av oaktsamhet medgett
att brevet utgetts, dömas till böter eller fängelse i högst ett
år. Lag (2000:850).

7 § har upphävts genom lag (2000:850).

Övergångsbestämmelser

1957:289

Vad i denna lag stadgas skall icke gälla med avseende å rätten för
utlänning att överlåta sådan andel i fartyg eller sådan aktie, som vid
den tid då 2–4 §§ träda i tillämpning redan äges av utlänning, eller
sådan rätt till tidsbefraktning av eller nyttjanderätt till fartyg,
som vid samma tid tillkommer utlänning, ej heller å den rätt att
teckna eller erhålla nya aktier, som vid sådan tid enligt
bolagsordningen må tillkomma aktieägare.