Lag (1939:609) om förmånsrätt för vissa fordringar enligt lagen om enskilda vägar;

SFS nr
1939:609
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1939-09-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:621
Upphävd
1998-01-01

Enahanda förmånsrätt, som enligt 17 kap. 6 § handelsbalken tillkommer
enskild ränteägare för avgäld av fast egendom, njute sådan
vägsamfällighet eller vägförening, som bildats jämlikt 2 eller 3 kap.
i lagen den 3 september 1939 om enskilda vägar, för oguldet, i laga
ordning å fast egendom uttaxerat bidrag till samfällighetens eller
föreningens utgifter, dock ej där betalningsskyldigheten jämlikt 5 §
tredje stycket nämnda lag åvilar annan än fastighetens ägare, ej
heller där beloppet stått oguldet längre tid än ett år efter
förfallodagen.

Övergångsbestämmelser

1997:621

Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om förmånsrätt
som har uppkommit före upphävandet.