Kungörelse (1939:707) angående skyldighet för förvaltare av fastighet att biträda vid utlämnande av inköpskort, m.m.

SFS nr
1939:707
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1939-10-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:128
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:255

1 § Det åligger en var, som handhar förvaltningen av fastighet, att å
tid och på sätt, som bestämmes av central kristidsmyndighet eller,
efter dess bemyndigande, av kristidsstyrelse eller kristidsnämnd, ej
mindre lämna uppgift om inom fastigheten boende personer än även
i egenskap av ombud dels biträda myndighet, varom nyss är sagt, vid
tillhandahållande åt nämnda personer av blanketter för uppgifters
angivande, ransoneringskort eller andra dylika handlingar, dels ock
biträda vid insamlandet av nämnda handlingar samt redovisa dessa
medelst kvitto eller eljest i föreskriven ordning.

2 § Där det med hänsyn till bebyggelsens beskaffenhet eller eljest
finnes lämpligt, äger den centrala kristidsmyndigheten eller, efter
dess bemyndigande, kristidsstyrelse eller kristidsnämnd utse särskilda
ombud att inom angivna distrikt biträda vid insamlande av uppgifter,
som omförmälas i 1 §, eller vid utdelande, insamlande eller
redovisning av handlingar, varom i nämnda paragraf är sagt; ägande den
centrala kristidsmyndigheten utfärda närmare föreskrifter angående
sättet för ombudens utseende samt dem åliggande uppgifter.

Ej må annan avsäga sig uppdrag, som här sägs, än:

a) ämbets- eller tjänsteman, som av sin befattning är hindrad att
fullgöra uppdraget;

b) den som uppnått sextio års ålder; eller

c) den som eljest uppgiver hinder, vilket godkännes av den myndighet
som meddelat uppdraget.

Avsägelse skall göras skriftligen till myndigheten inom två dagar
efter det ombudet erhållit underrättelse om det honom givna uppdraget
eller, där hindret senare uppkommit, omedelbart därefter.

Där så finnes påkallat, må myndigheten tillerkänna ombud, som sägs i
denna paragraf, ersättning för kostnader och besvär i anledning av
uppdraget.

3 § Det åligger polismyndighet att, där någon underlåter att i
föreskriven ordning redovisa handlingar, som avses i 1 och 2 §§, på
anmodan av central kristidsmyndighet, krisstidsstyrelse eller
kristidsnämnd lämna erforderligt biträde för redovisningens
infordrande.

4 § Underlåter någon att fullgöra honom enligt 1 § åliggande
uppgiftsskyldighet eller avger någon vid fullgörande av sådan
uppgiftsskyldighet veterligen oriktig uppgift eller åsidosätter någon
annars vad som åligger honom enligt 1 eller 2 §, döms till böter.

Har den felande genom förseelsen velat bereda sig eller annan fördel
eller skada annan, må till fängelse i högst sex månader dömas. Lag
(1991:255).

5 § har upphävts genom lag (1991:255).