Lag (1939:727) om förbud mot uppsägning eller avskedande av arbetstagare med anledning av värnpliktstjänstgöring m.m.

SFS nr
1939:727
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1939-10-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1809
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1992:1156

Utdrag

1 § Ej må någon sägas upp eller avskedas på grund av tjänstgöring, som
åligger honom enligt värnpliktslagen (1941:967) eller som han eljest
jämlikt stadgande i lag är skyldig att utföra åt det allmänna.

Ej heller må den som hör till försvarsmaktens reservpersonal eller
antagits såsom frivillig vid försvarsmakten eller eljest enligt
frivilligt åtagande blivit tjänstgöringsskyldig inom totalförsvaret
sägas upp eller avskedas med anledning av tjänstgöring som det på sådan
grund åligger honom att fullgöra. Vad nu sagts skall även gälla
beträffande den som enligt frivilligt åtagande blivit
tjänstgöringsskyldig i utlandsstyrkan inom försvarsmakten och som
ofördröjligen underrättat arbetsgivaren om sitt åtagande. Lag
(1992:1156).

2 § Bestämmelser om anställning för viss tid inför
värnpliktstjänstgöring eller annan därmed jämförlig tjänstgöring finns i
5 § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

En arbetstagare som vill återinträda i arbetet efter sådan tjänstgöring
som avses i första stycket är skyldig att på förfrågan underrätta
arbetsgivaren om detta före tjänstgöringes början, om tjänstgöringen
skall pågå mer än tre månader. Lag (1982:82).

2 a § Avtal som innebär att arbetstagares rättigheter enligt denna lag
inskränkes är ogiltigt i den delen. Lag (1974:362).

3 § Arbetstagare, som beordrats till tjänstgöring som avses i 1 §, bör
ofördröjligen lämna arbetsgivaren meddelande om tidpunkten för
tjänstgöringens början och om dennas beräknade varaktighet.
GbArbetstagaren bör i god tid förut giva arbetsgivaren meddelande om
den dag, då han kan återinträda i arbetet. Arbetsgivaren vare ej
pliktig att, där tjänstgöringen pågått mer än tre månader, låta
arbetstagaren återinträda i arbetet tidigare än två veckor från det
arbetsgivaren mottog sådant meddelande eller arbetstagaren utan
föregående meddelande inställer sig hos arbetsgivaren. Lag
(1964:342).

4 § Arbetstagaren vare ej pliktig att med anledning av tjänstgöringen
vidkännas minskning i de med anställningen förenade förmånerna i
vidare mån än som följer av uppehållet i arbetet.

5 § Om uppsägning eller avskedande sker i strid mot denna lag, skall
åtgärden förklaras ogiltig på yrkande av arbetstagaren. Beträffande
tvist om giltigheten av uppsägning eller avskedande skall 34, 35, 37,
40, 42 och 43 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd gälla. Lag
(1982:82).

6 § En arbetsgivare som bryter mot denna lag skall betala icke bara
lön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren kan ha rätt till
utan även ersättning för skada som uppkommer. Härvid skall 38 § andra
och tredje styckena samt 41 och 42 §§ lagen (1982:80) om
anställningsskydd gälla. Lag (1982:82).

7 § Mål om tillämpning av denna lag handläggas enligt lagen (1974:371)
om rättegången i arbetstvister.

I mål som avses i första stycket skall 43 § andra stycket lagen
(1982:80) om anställningsskydd gälla. Lag (1982:82).

8 § Äro för befattningshavare i statens eller kommuns tjänst särskilda
bestämmelser meddelade rörande tjänstgöring som avses i denna lag,
skall vad sålunda bestämts gälla allenast såvitt den anställde icke
därigenom berövas rätt som enligt vad ovan stadgas skall tillkomma
honom.