Kungörelse (1939:783) angående anordnande och begagnande samt tillsyn av vissa hissar

SFS nr
1939:783
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1939-11-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1598
Upphävd
1994-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:1619

1 § Med hiss förstås i denna kungörelse varje lyftanordning, vilken är
försedd med korg eller lastplan, som föres mellan styrlister
(gejder).

Från tillämpning av kungörelsen undantagas dels hissar, över vilka
tillsyn utövas av yrkesinspektionen, dels ock hissar, vilka drivas
endast för hand och äro avsedda för en belastning av högst 20
kilogram.

I avseende å elektrisk anläggning för drift av hiss gäller vad därom
är eller må varda stadgat.

2 § Hiss må icke hållas upplåten till begagnande, med mindre tillstånd
därtill erhållits på sätt nedan sägs.

3 § Säkerhetsföreskrifter rörande anordning, beskaffenhet och
begagnande av hiss meddelas av arbetarskyddsstyrelsen. Förordning
(1977:565).

4 § Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och
byggnadsväsendet skall utöva tillsynen över anordning, beskaffenhet och
begagnande av hiss. För byggnader som skall uppföras eller är under
uppförande för statens räkning skall uppgifterna fullgöras av den
myndighet som ansvarar för byggnadsarbetet. För sådana byggnader som är
färdigställda ansvarar den myndighet som förvaltar byggnaderna.

Tillsynsmyndigheterna skall för tillsynens utövande anlita
riksprovplatsens personal. Förordning (1991:1619).

5 § Innan hiss uppföres, skall — sedan vederbörligt byggnadslov
jämlikt byggnadsstadgans bestämmelser erhållits — medgivande därtill
sökas hos tillsynsmyndigheten, och skall sådan ansökan vara åtföljd av
erforderliga ritningar jämte nödig beskrivning över hissen samt för
kontrollberäkning därutöver behövliga uppgifter. Av handlingarna skola
tydligt framgå läge och beskaffenhet av hisschakt, maskinrum jämte
andra för hissen erforderliga byggnadsanordningar ävensom hissens
konstruktion och uppställningssätt.

Tillsynsmyndigheten åligger att med biträde av riksprovplats granska,
huruvida den tillämnade hissanläggningen motsvarar gällande
föreskrifter och jämväl i övrigt kan anses erbjuda betryggande
säkerhet. Finnes därvid viss ändring i avseende å anläggningen böra
komma till stånd, skall underrättelse därom, med angivande av skälen,
snarast möjligt meddelas sökanden.

Sedan granskningen slutförts och, där ändring påkallats sådan
vidtagits, har tillsynsmyndigheten att utan dröjsmål bevilja det sökta
medgivandet.

Vill hissägaren vidtaga ändring av hissanläggningen i sådant
avseende, som är av betydelse för säkerheten, har han att i här
angiven ordning söka tillsynsmyndighetens medgivande därtill.
Förordning (1976:140).

6 § Innan en hiss tas i bruk skall hissanläggningen besiktas
( /k/ första besiktning /-k/ ). Detsamma gäller om hissanläggning har
ändrats i sådant avseende som är av betydelse för säkerheten.
Besiktning utförs av riksprovplatsen efter begäran av hissens ägare.

Finner riksprovplatsen att hissen inte uppförts i enlighet med det
medgivande som har lämnats med stöd av 5 §, skall riksprovplatsen
omedelbart underrätta hissägaren om detta. Detsamma gäller om
riksprovplatsen finner andra åtgärder nödvändiga för att förebygga
risk för olycksfall.

Finner riksprovplatsen att hissen kan godkännas för sitt ändamål,
skall riksprovplatsen genast utfärda intyg om detta. Intyget skall
överlämnas till hissägaren. Ett exemplar av intyget skall lämnas även
till tillsynsmyndigheten. Förordning (1979:211).

7 § Finner riksprovplatsen att hissen kan godkännas, skall
riksprovplatsen genast lämna tillstånd att använda hissen och utfärda
bevis ( /k/ tillståndsbevis /-k/ ) om detta. Om inte något annat
följer av 10 §, skall tillståndet gälla för en tid av ett år i fråga
om hissar som är avsedda för personbefordran och två år i fråga om
andra hissar. Tiden skall räknas från sista dagen i den månad då
besiktningen sker. Tillståndets giltighetstid skall anmärkas i
tillståndsbeviset.

Har hissen inte anordnats i enlighet med det medgivande som lämnats
med stöd av 5 § men kan den under kortare tid användas utan att kravet
på säkerhet därmed åsidosätts, får riksprovplatsen lämna tillstånd att
använda hissen på villkor att bristen avhjälps inom viss tid.
Förordning (1979:211).

8 § Hiss, som med vederbörligt tillstånd hålles upplåten till
begagnande, skall genom hissägarens försorg periodiskt underkastas
förnyad besiktning ( /k/ återkommande besiktning /-k/ ) till utrönande
av hissens allmänna tillstånd och de till hissen hörande
säkerhetsanordningarnas beskaffenhet. Sådan besiktning skall utföras
av riksprovplats. Besiktningen skall utföras i god tid, dock högst tre
månader, före utgången av den enligt 7 § bestämda giltighetstiden för
tillståndsbeviset.

Upptäckes vid återkommande besiktning felaktighet, som kan medföra
fara för olycksfall, skall riksprovplatsen med angivande av skälen
därför förbjuda hissägaren att hålla hissen upplåten till begagnande,
till dess att felet avhjälpts och åtgärden blivit godkänd av
riksprovplatsen. Sålunda meddelat förbud skall lända till
efterrättelse intill dess annorlunda förordnas. Riksprovplatsen skall
omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten om förbudet.

När återkommande besiktning har utförts skall riksprovplatsen
ofördröjligen utfärda intyg därom. Intyget skall överlämnas till
hissägaren. Förordning (1977:565).

9 § Finner riksprovplatsen efter återkommande besiktning att hissen
kan godkännas för sitt ändamål, skall riksprovplatsen genast förlänga
tillståndet med den tid som anges i 7 § och anmärka detta i
tillståndsbeviset.

Bestämmelsen i 7 § andra stycket får tillämpas även i fråga om
återkommande besiktning. Förordning (1979:211).

10 § Kan hiss med hänsyn till särskilt förhållande, såsom att den
brukas i synnerligen livlig trafik, anses vara i särskilt hög grad
utsatt för minskning i driftsäkerhet, må riksprovplatsen bestämma
kortare giltighetstid för tillståndsbevis än som anges i 7 eller 9 §.

Kan hiss med hänsyn till särskilt förhållande, såsom att den är föga
trafikerad, anses i särskilt ringa grad utsatt för minskning i
driftsäkerhet, må riksprovplatsen bestämma längre giltighetstid för
tillståndsbevis än som anges i 7 eller 9 §, dock högst ett och ett
halvt år beträffande hiss, vilken person äger medfölja, och högst tre
år i fråga om annan hiss. Förordning (1977:565).

11 § Det åligger hissägaren att föranstalta därom, att hissen och
särskilt dess bärande, drivande och stoppande organ ävensom
låsanordningar med kontakter fortlöpande skötas och underhållas av
kompetent person samt att hissen, där fara för olycksfall vid dess
begagnande uppstår, så snart ske kan avstänges. Om sådan avstängning
samt orsaken därtill skall tillsynsmyndigheten och riksprovplatsen
ofördröjligen underrättas.

Har hiss blivit avstängd av skäl som sägs i första stycket, må
densamma icke ånyo upplåtas till begagnande, med mindre orsaken till
faran undanröjts och riksprovplatsen efter särskild besiktning godkänt
hissen för användning. Förordning (1977:565).

12 § Tillsynsmyndigheten äger att, närhelst omständigheterna så
påkalla, låta i större eller mindre omfattning besiktiga hiss samt,
där så prövas erforderligt, förbjuda, att hissen hålles upplåten till
begagnande. I sistnämnda fall skall tillsynsmyndigheten ock meddela
föreskrift om vad hissägaren har att iakttaga för erhållande av
tillstånd till förnyat upplåtande av hissen.

13 § I hiss, som hålles upplåten till begagnande, skall finnas
anslaget giltigt tillståndsbevis, som avses i 7 och 9 §§. Där
tillståndsbeviset ej lämpligen kan anslås i hisskorgen, må detsamma
uppsättas vid stannplan, som anvisas av riksprovplatsen.

Hiss skall jämväl vara försedd med anslag, som angiver, huruvida
hissen är upplåten för personbefordran eller ej, samt största tillåtna
belastningen av hissen.

Förutom anslag, som ovan omförmälas, må i hisskorg eller å schaktdörr
ej uppsättas annat anslag än sådant innehållande förteckning över
hyresgästerna vid de olika stannplanen eller uppgift om
hisstillverkarens namn eller firma eller angående hissens
manövrering. Förordning (1976:140).

14 § För hiss, som är utrustad med annan manövreringsapparat, än
automatiska tryckknappar, må såsom förare för handhavande av sådan
apparat endast användas person, som fyllt femton år och som med bevis,
utfärdat av riksprovplatsen, styrkt sig vara förtrogen med hissens
manövrering. Förordning (1976:140).

15 § Ett beslut enligt denna kungörelse av riksprovplatsen eller av en
sådan nämnd som avses i 4 § får överklagas hos länsstyrelsen.

I fråga om överklagande av riksprovplatsens beslut finns bestämmelser i
lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med
offentliga förvaltningsupgifter.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos kammarrätten.

Ett beslut av arbetarskyddsstyrelsen enligt denna kungörelse får
överklagas hos regeringen.

Ett beslut i tillsynsärenden får verkställas omedelbart. Förordning
(1991:1619).

16 § Hålles hiss upplåten till begagnande utan att ägaren är därtill
berättigad eller åsidosätter han annars bestämmelse, som är meddelad i
denna kungörelse eller med stöd därav, döms ägaren till penningböter om
inte gärningen är belagd med strängare straff i brottsbalken. Förordning
(1991:1352).

17 § har upphävts genom förordning (1977:565).

Övergångsbestämmelser

1939:783

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1940, från och med
vilken dag kungörelsen den 15 oktober 1909 (nr 179) angående vissa
bestämmelser rörande tillsyn över hissar inom Stockholm upphör att
gälla.

Beträffande hiss, som vid tiden för ikraftträdandet av denna
kungörelse blivit besiktigad enligt förut gällande bestämmelser,
erfordras icke tillstånd, som i 7 § sägs, för den tid, under vilken
hissen enligt förut gällande bestämmelser må användas.

Därest ägare av hiss, som hålles upplåten till begagnande, icke före
denna kungörelses ikraftträdande varit skyldig att hava tillstånd till
sådan upplåtelse, åligger det honom att ofördröjligen till
vederbörande tillsynsmyndighet ingiva ansökan, som i 6 § sägs. I
avvaktan å tillstånd av tillsynsmyndigheten må hissen fortfarande
hållas upplåten för nämnda ändamål, där ej annat följer av
bestämmelserna i 11 § eller förbud meddelas jämlikt 12 §.

Beträffande hiss, som vid tiden för denna kungörelses ikraftträdande
inrättats eller är under anläggning, må tillsynsmyndigheten tills
vidare, så länge hissanläggningen befinnes erbjuda nöjaktig säkerhet,
medgiva befrielse i lämplig utsträckning från iakttagande av de med
stöd av 3 § utfärdade säkerhetsföreskrifterna. Vid större reparation
eller väsentlig ändring av dylik hiss skola dock nämnda föreskrifter
lända till efterrättelse i den utsträckning, som med hänsyn till
föreliggande omständigheter finnes skälig.

1993:1598

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.

Genom förordningen upphävs kungörelsen (1939:783) angående
anordnande och begagnande samt tillsyn av vissa hissar och
förordningen (1979:210) om maskindrivna portar m. m.

2. En anordning som besiktats enligt äldre bestämmelser får även
efter ikraftträdandet användas under den tid och på de villkor som
följer av besiktningsbeslutet.

3. Föreskrifter som en myndighet utfärdat med stöd av de
upphävda författningarna gäller tills de upphävs eller ersätts med
föreskrifter som meddelas med stöd av denna förordning.