/r1/ Kungl. Maj:ts Cirkulär (1940:123) till statsmyndigheterna angående insändande till kungl. biblioteket av offentliga publikationer;

SFS nr
1940:123
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1940-03-08
Författningen har upphävts genom
SFS1988:377
Upphävd
1988-07-01

I syfte att underlätta förmedlingen av det internationella utbytet av
officiellt tryck, vilken förmedling ombesörjes av kungl. biblioteket,
har Kungl. Maj:t på därom av riksbibliotekarien gjord framställning
funnit gott förordna, /k/ att /-k/ till statsförvaltningen hörande verk
eller myndighet skall till kungl. biblioteket insända ett exemplar av
varje publikation, som verket eller myndigheten från trycket utgiver,
därvid såsom publikation icke räknas biljett- och blankettryck m.m.
dylikt, /k/ att /-k/ sådan publikation skall försändas till biblioteket
omedelbart efter dess utgivande /k/ samt att /-k/försändelsen skall vara
försedd på påteckningen: Bytestryck.