Förordning (1940:218) med vissa bestämmelser om legosängsavgifter under utrymning

SFS nr
1940:218
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1940-04-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:128
Upphävd
1995-07-01

1 § Är å sjukhus, varå lagen om vissa av landsting eller kommun drivna
sjukhus är tillämplig, legosängsavgiften satt till lägre belopp för
sjuka från det landstings område eller från den kommun, som driver
sjukhuset, än för andra sjuka, skall, oavsett vad därom eljest må vara
bestämt, till förstnämnda grupp hänföras person, som vid intagningen
vistades inom landstingsområdet eller kommunen av den anledningen att
han av myndighet i vederbörlig ordning blivit i samband med utrymning
av luftskyddsort eller annat område, ålagd eller uppmanad bortflytta.

2 § För sjukhusvård, som meddelats person, vars vistelse inom
landstingsområdet eller kommunen är föranledd av åläggande eller
uppmaning som i 1 § sägs, är den, som driver sjukhuset, berättigad
till ersättning av statsmedel i enlighet med vad i lag är stadgat om
ersättning för sjukhusvård av krigsskadade, dock med avdrag för vad
den, som erhållit sjukhusvården, själv guldit. Sådan ersättning må ej
anses såsom utrymningshjälp.