Lag (1940:300) angående förordnande om anstånd med betalning av gäld m.m. (moratorielag)

SFS nr
1940:300
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1940-05-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 1989:243

1 § Befinner sig Sverige i krig eller krigsfara eller råda här eljest
utomordentliga, av krig föranledda förhållanden eller vidtages i
utlandet åtgärd, varigenom betalning till borgenär i Sverige hindras
eller synnerligen försvåras, äger regeringen, när riksdagen ej är
samlad, efter hörande av fullmäktige i riksbanken meddela förordnande,
för viss tid eller tills vidare, om anstånd med betalning av gäld, om
särskilda inskränkningar i borgenärs rätt att utsöka sin fordran, att
söka att gäldenärens egendom avträdes till konkurs och att i övrigt göra
gällande rättsliga verkningar av dröjsmål i avseende å betalningen, om
uppskov med försäljning av utmätt eller konkursbo tillhörig egendom,
eller om förbud för borgenär att genom försäljning eller annorledes
skaffa sig betalning ur lös pant. Förordnande som nu sagts må ej gälla
längre än till dess trettio dagar förflutit från det nästa riksdag
sammanträtt.

Prövas under tid, då riksdagen är samlad, förhållanden vara för handen
som avses i första stycket, äger regeringen med riksdagens samtycke
meddela förordnande som där sägs. Finnes under sådan tid oundgängligen
nödigt att förordnande genast meddelas, må regeringen utfärda
förordnandet efter hörande av fullmäktige i riksbanken, dock ej för
längre tid än trettio dagar. Lag (1989:243).

2 § Förordnande som i 1 § sägs må begränsas att avse viss gäld eller ock
gäldenär som kan antagas hava råkat i särskilda betalningssvårig heter.
Konungen äger uppdraga åt domstol eller annan myndighet att pröva,
huruvida villkor som må hava uppställts för åtnjutande av förmån enligt
denna lag är uppfyllt i fråga om viss gäldenär.

Vad i denna lag sägs om gäld skall jämväl gälla offentlig avgift som
icke kan anses såsom gäld.

3 § Förordnande om betalningsanstånd må även innefatta förbud för
gäldenär att fullgöra betalning å tid, varunder anståndet gäller.

Växel eller check må under tid, då betalningsanstånd gäller, icke
uppvisas till betalning eller protesteras för bristande betalning.

Konungen äger meddela erforderliga bestämmelser angående gäldenärs
skyldighet att utgiva ränta å gäld, med vars betalning anstånd åtnjutes.
4 § Är enligt lag eller författning borgenärs rätt beroende av att talan
anhängiggöres eller annan åtgärd vidtages inom viss tid, och kan i följd
av förordnande enligt denna lag sådan åtgärd icke företagas, vare
borgenärens rätt förvarad, om åtgärden vidtages inom en månad efter
hindrets upphörande; dock att i fråga om vad borgenären har att iakttaga
för bevarande av växelrätt eller checkrätt skall gälla vad därom
särskilt stadgas.

5 § Ändå att förordnande som i 1 § sägs av regeringen utfärdats med
riksdagen, äger regeringen, såframt ej riksdagen annorledes beslutat,
efter hörande av fullmäktige i riksbanken föreskriva, att förordnandet
skall helt eller delvis erhålla förlängd giltighet eller utsträckas att
gälla senare förfallande gäld. Finnes förordnandet böra utsträckas på
annat sätt, skall vad i 1 § för varje särskilt fall stadgas lända till
efterrättelse. Lag (1989:243).

6 § Oaktat förhållanden som avses i 1 § ej äro för handen, må
förordnande enligt vad där sägs meddelas för viss gäldenär, om det för
tillgodoseende av allmänt väl finnes vara av synnerlig vikt.

Har sådant förordnande meddelats för aktiebolag, ekonomisk förening
eller annan, sammanslutning, äger Konungen, där det prövas nödigt för
främjande av syftet med förordnandet, föreskriva, att administratorer
som utses av Konungen eller i den ordning Konungen bestämmer skola under
den tid förordnandet gäller i styrelsens ställe omhänderhava
förvaltningen av gäldenärens angelägenheter enligt vad som styrelsen är
stadgat; dock vare administratorerna icke skyldiga att vidtaga åtgärd
för att gäldenären skall träda i likvidation eller försättas i konkurs.

7 § Förordnande som meddelats med stöd av denna lag må av Konungen
återkallas, när skäl därtill äro.

8 § Närmare bestämmelser som föranledas av förordnande enligt denna lag
meddelas av Konungen.