Lag (1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m.

SFS nr
1940:358
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1940-05-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:217
Upphävd
1991-04-01

1 § Regeringen eller enligt regeringens bemyndigande vederbörande
militära befälhavare må utfärda förbud för obehöriga att beträda
anläggning, inrättning, fartyg, luftfartyg eller område som tillhör
försvarsväsendet eller nyttjas av detsamma eller för dess räkning,
eller att närvara vid försvarsmaktens företag, övningar eller försök,
eller att av eller inom sådana anläggningar, inrättningar, fartyg,
luftfartyg eller områden eller av sådana företag, övningar eller
försök taga fotografier eller göra avbildningar eller beskrivningar
eller att inom sådana anläggningar, inrättningar, fartyg, luftfartyg
eller områden innehava sprängämnen. Lag (1978:264).

2 § Regeringen eller enligt regeringens bemyndigande vederbörande
länsstyrelse må utfärda förbud, som i 1 § avses, i fråga om
anläggning, inrättning, fartyg, luftfartyg eller område, som eljest är
av betydelse för försvarsväsendet. Detsamma gäller i fråga om
kärnkraftanläggning eller annan anläggning som avses i 2 §
atomenergilagen (1956:306).

Vid krig eller krigsfara, vari riket befinner sig, eller eljest under
utomordentliga av krig föranledda förhållanden må förbud på sätt i
första stycket sägs utfärdas jämväl i fråga om anläggning, inrättning,
fartyg, luftfartyg eller område, som är av betydelse för
folkförsörjningen. Lag (1978:282).

3 § Under förhållanden, varom i 2 § andra stycket sägs, må regeringen
avdela särskilda säkerhetsområden, i fråga om vilka förbud, som i 2 §
avses, enligt regeringens bemyndigande må i stället för av
länsstyrelse utfärdas av vederbörande militära befälhavare. Såsom
säkerhetsområde skall jämväl anses krigsskådeplats.

Under sådana förhållanden må regeringen även i andra fall än i 1 och
2 §§ avses utfärda förbud mot att utan särskilt tillstånd taga
fotografier eller göra avbildningar eller beskrivningar av militära
trupper, krigsmateriel eller dylikt. Lag (1978:264).

4 § Länsstyrelsen äger ålägga den som driver industriell eller annan
verksamhet av väsentlig betydelse för försvaret eller
folkförsörjningen att vidtaga särskilda skyddsåtgärder inom anläggning
för driften, såsom anordnande av bevakning, inhägnad, maskinskydd
eller reservförråd, om sådan åtgärd med hänsyn till fara för spioneri
eller sabotage eller för skada genom fientlig verksamhet finnes
påkallad för att förhindra obehörig insyn eller för att säkerställa
driften. I den mån driften avses skola fortgå även då platsen
omedelbart hotas av fientligt anfall, må länsstyrelsen tillika
förordna att härav betingade särskilda anordningar för personalens
skydd skola vidtagas.

Om särskilda skäl äro därtill, må länsstyrelsen ålägga jämväl
anläggningens ägare att vidtaga åtgärd, som avses i första stycket.

Den som ålagts vidtaga åtgärd, som avses i denna paragraf, är
berättigad till skälig ersättning av statsmedel för kostnad eller
skada, som åsamkas honom härigenom. Vid ersättningens bestämmande
skall hänsyn tagas till den nytta, som åtgärden kan medföra för honom.
Är kostnaden eller skadan ringa, utgår icke ersättning.

Anspråk på ersättning prövas i den ordning, som är stadgad i
förfogandelagen (1978:262). Lag (1978:264).

5 § Ägaren eller innehavaren av en anläggning som avses i 4 § är
skyldig att tillåta att länsstyrelsen besiktar den för att ta reda på
vilka åtgärder enligt 4 § som kan behövas. Ägaren eller innehavaren är
också skyldig att tåla att sådana åtgärder vidtas i de fall han inte
själv skall vidta dem. Medför åtgärden kostnad eller skada för honom
har han rätt till ersättning enligt vad som föreskrivs i 4 §.

Då bevakningen av en anläggning eller en byggnad ankommer på
försvarsmakten, får en militär myndighet besikta den för att ta reda
på vilka åtgärder som har vidtagits eller bör vidtas för bevakningen.
Lag (1984:274).

6 § Länsstyrelsen äger förelägga den, som är skyldig att vidtaga
åtgärd enligt 4 § eller att tillåta besiktning enligt 5 §, att vid
vite iakttaga skyldigheten inom viss tid. Efterkommer han ej
föreläggandet, äger länsstyrelsen antingen utdöma vitet och utsätta
nytt sådant eller ombesörja åtgärden och uttaga kostnaden härför av
den försumlige i den mån han icke på grund av stadgande i denna lag är
berättigad till ersättning för kostnaden. Lag (1960:75).

7 § Bryter någon mot förbud, varom i 1, 2 eller 3 § sägs, eller vägrar
någon utan skälig anledning att låta anläggning besiktigas efter vad
som stadgas i 5 §, dömes till dagsböter eller fängelse.

Lag samma vare, där någon, ändå att förbud som förut sagts ej blivit
meddelat, genom förklädnad eller genom att lämna oriktig uppgift om
sina personliga förhållanden eller eljest svikligen berett sig
tillträde till anläggning, inrättning, fartyg, luftfartyg eller område
eller tillfälle att närvara vid företag, övningar eller försök, som i
1 § sägs. Lag (1960:75).

8 § Sjömätning eller lodning vid rikets kuster eller i därtill hörande
skärgårdar, farleder eller hamnar må endast ske med tillstånd enligt
vad av regeringen stadgas. Den som häremot bryter dömes till dagsböter
eller fängelse i högst sex månader. Vad sålunda är sagt äge dock ej
tillämpning, om någon utför lodning, som erfordras för framförande
eller säkerställande av fartyg, varå han befinner sig, eller om
lodning i hamn verkställes på föranstaltande av vederbörande
hamnmyndighet. Lag (1978:264).

9 § Fotografier, avbildningar, beskrivningar eller mätningsuppgifter,
tillkomna under förfarande, vilket enligt denna lag är förbjudet,
jämte för fotografiernas tagande samt avbildningarnas,
beskrivningarnas eller mätningarnas verkställande använda apparater
och materiel ävensom sprängämnen, vilka någon innehaft i strid mot
förbud som utfärdats enligt lagen, må, evad någon fälles till ansvar
för överträdelse av denna lag eller ej, förklaras förverkade till
kronan. Lag (1960:75).

10 § Enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller
myndighet som regeringen bestämmer får en militär befälhavare och en
länsstyrelse förordna därtill lämplig person att som skyddsvakt bevaka
anläggning, inrättning, fartyg eller område som skyddas enligt 1-3 §§
(skyddsföremål). Skyddsvakt tillhör försvarsmakten, om riket är i
krig. Lag (1980:585).

11 § Personal inom försvarsmakten och polismän som bevakar
skyddsföremål samt skyddsvakter får, i den utsträckning som krävs för
att bevakningsuppgiften skall kunna fullgöras,

1. begära att var och en som försöker få tillträde till eller
uppehåller sig vid skyddsföremålet skall lämna uppgift om namn,
födelsetid och hemvist samt kroppsvisitera denne och undersöka egendom
som han för med sig och som inte utgör brev eller annan enskild
handling,

2. avvisa eller avlägsna eller, om en sådan åtgärd ej är tillräcklig,
tillfälligt omhänderta en person vid skyddsföremålet eller egendom som
denne medför, om han

a. överträder något förbud som har meddelats med stöd av denna lag,

b. vägrar att på begäran lämna uppgift om namn, födelsetid eller
hemvist eller lämnar uppgift därom som skäligen kan antas vara
oriktig,

c. vägrar att underkasta sig kroppsvisitation eller undersökning av
medförd egendom.

Sådan personal inom försvarsmakten som avses i första stycket och
skyddsvakter har dessutom inom skyddsföremålet eller i dess närhet
samma befogenhet som polismän att gripa den som det finns skäl att
anhålla för spioneri, sabotage eller förberedelse till sådant brott
samt att lägga beslag på föremål som han för med sig. Vad som har
sagts nu gäller också om den misstänkte är på flykt från
skyddsföremålet.

De befogenheter som anges i första och andra styckena tillkommer även
gränsövervakningsmän som avses i lagen (1979:1088) om gränsövervakning
i krig m. m. Råder civilförsvarsberedskap, tillkommer befogenheterna
all civil bevakningspersonal vid skyddsföremålet.

Har någon annan än en polisman verkställt omhändertagande enligt
första stycket 2 eller gripande eller beslag enligt andra stycket,
skall anmälan omedelbart göras till en polisman. Denne skall
omedelbart pröva om åtgärden skall bestå. Den som har omhändertagits
enligt första stycket 2 skall friges så snart ändamålet med
omhändertagandet har förfallit, dock senast sex timmar efter
omhändertagandet. Lag (1986:652).

12 § Kroppsvisitation av mera väsentlig omfattning skall såvitt
möjligt ske inomhus i avskilt rum och i vittnes närvaro.
Kroppsvisitation av kvinna får inte utan att synnerliga skäl
föreligger verkställas eller bevittnas av annan än kvinna, läkare
eller legitimerad sjuksköterska. Vad som har sagts nu utgör dock inte
hinder mot att det i annan ordning företas sådan ytlig
kroppsvisitation som bedöms nödvändig av säkerhetsskäl och som avser
endast eftersökande av vapen eller annat farligt föremål. Lag
(1980:585).

13 § En skyddsvakt får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han på
grund av uppdrag enligt denna lag har fått veta om enskilds personliga
förhållanden eller förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller
annars för rikets säkerhet.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i
sekretesslagen (1980:100). Lag (1980:585).

14 § Mot länsstyrelses beslut enligt 6 § om utdömande av vite föres
talan hos kammarrätten genom besvär.

Talan mot annat beslut av länsstyrelse enligt denna lag föres hos
regeringen genom besvär. Lag (1980:585).

Övergångsbestämmelser

1990:217

Denna lag träder i kraft den 1 april 1991, då lagen (1940:358)
med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m. m. skall
upphöra att gälla. Förbud enligt 1 och 2 §§ i den upphävda
lagen skall gälla som beslut om skyddsobjekt enligt 3 § i denna
lag. Åläggande enligt 4 § i den upphävda lagen skall gälla som
föreläggande enligt 19 § i denna lag. Tillstånd enligt 8 § i den
upphävda lagen skall gälla som tillstånd enligt 34 § i denna lag.