Kungörelse (1940:383) angående tillämpning av lagen den 17 maj 1940 (nr 358) med vissabestämmelser till skydd för försvaret m.m. (bevakningskungörelse)

SFS nr
1940:383
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1940-05-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1334
Upphävd
1991-04-01

1 § Förbud som i 1 § nämnda lag sägs må meddelas av den på stället
varande högste befälhavaren.

Förbud som i 2 § angivna lag sägs må utfärdas av länsstyrelse såvitt
angår anläggning, inrättning, fartyg eller luftfartyg som där sägs
jämte till sådan anläggning eller inrättning hörande område.

Då synnerliga skäl därtill föranleda, äger länsstyrelse meddela
förbud, som nyss nämnts jämväl i fråga om annat område av betydelse
för försvaret än i andra stycket sägs. Det åligger länsstyrelse, som
utfärdat, upphävt eller ändrat sådant förbud, att därom utan dröjsmål
göra anmälan hos chefen för försvarsdepartementet.

Vad i andra och tredje styckena stadgas skall ej gälla beträffande
säkerhetsområde. Kungörelse (1967:24).

2 § Tillstånd enligt 8 § berörda lag må meddelas av chefen för
marinen. Kungörelse (1960:378).

3 § Skyddsvakter för bevakning av ett skyddsföremål som avses i 1 §
lagen (1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m.
(militärt skyddsföremål) förordnas av försvarsområdesbefälhavaren
eller, efter överbefälhavarens bestämmande, en annan militär chef.

Skyddsvakter för bevakning av ett skyddsföremål som avses i 2 § lagen
med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m. (civilt
skyddsföremål) förordnas av länsstyrelsen. Inom ett säkerhetsområde
förordnas dock sådana skyddsvakter i den ordning som anges i första
stycket. Har ett förordnande meddelats av länsstyrelsen innan
säkerhetsområdet avdelades, behåller det sin giltighet, om det inte
återkallas.

Ett förordnande att vara skyddsvakt får, när det finns skäl till det,
återkallas av den myndighet som har meddelat förordnandet. Inom ett
säkerhetsområde prövas dock alltid en fråga om återkallelse i den
ordning som anges i första stycket. Förordning (1980:594).

4 § Bevakas ett civilt skyddsföremål av såväl skyddsvakter som
polismän, får den polisman som för befälet över polispersonalen
bestämma att skyddsvakterna skall underställas honom. Detta gäller
dock inte, om annat har bestämts i samband med förordnandet av
skyddsvakterna. Förordning (1980:594).

5 § Närmare föreskrifter om skyddsvakters utrustning och utbildning
meddelas av överbefälhavaren i fråga om bevakning av militärt
skyddsföremål och av rikspolisstyrelsen i fråga om bevakning av civilt
skyddsföremål. Förordning (1981:167).

6 § Före beslut om skyddsåtgärd, som avses i 4 § förenämnda lag,
skall, därest omständigheterna medgiva det och åtgärden icke medför
allenast ringa kostnad eller skada, ägare och innehavare av den
anläggning, som beröres av åtgärden, erhålla tillfälle att yttra sig.

Sedan beslut meddelats, skall länsstyrelsen utfärda skriftligt
föreläggande att tåla eller vidtaga åtgärden.

Kan beslutet föranleda ersättningsanspråk jämlikt 4 eller 5 § nämnda
lag, skall, om så finnes erforderligt, besiktning äga rum till
utrönande av den kostnad eller skada, som åsamkas anläggningens ägare
eller innehavare genom åtgärden. Besiktningsman utses av
länsstyrelsen.

I övrigt skall vad som är föreskrivet i 73 § tredje stycket, 74 och 82
§§ samt 85 § andra och tredje styckena civilförsvarskungörelsen äga
motsvarande tillämpning vid besiktning, bestämmande av ersättning och
utbetalning därav i anledning av beslut om skyddsåtgärd enligt 4 § sagda
lag. Kungörelse (1960:378).

Övergångsbestämmelser

1990:1334

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 1991.

2. Genom förordningen upphävs

— förordningen (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden,

— Kungl. Maj:ts kungörelse (1940:383) angående tillämpningen av lagen
(1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m. m.
(bevakningskungörelsen),

— Kungl. Maj:ts kungörelse (1958:273) om passertillstånd,

— kungörelsen (1964:810) om avlysning av allmänt vattenområde för
militär verksamhet.

3. Tillstånd som meddelats enligt 20 § förordningen (1976:935) om
skyddsområden och kontrollområden skall gälla som tillstånd enligt 24 §
lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m. m.

4. En utlänning som vid denna förordnings ikraftträdande är bosatt på en
plats som är belägen inom ett militärt skyddsområde skall anses ha
tillstånd att uppehålla sig inom området så länge han är bosatt där, om
platsen inte ligger inom ett skyddsområde eller kontrollområde enligt
förordningen (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden. Detsamma
gäller i fråga om en nordisk medborgare som är bosatt på en plats inom
ett kontrollområde, om platsen enligt förordningen skall ingå i ett
militärt skyddsområde.

5. Skyddsvaktsförordnanden enligt 3 § Kungl. Maj:ts kungörelse
(1940:383) angående tillämpningen av lagen (1940:358) med vissa
bestämmelser till skydd för försvaret m. m. (bevakningskungörelsen)
skall gälla som godkännanden enligt 5 § denna förordning.