Kungörelse (1940:440) om hänförande av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap;

SFS nr
1940:440
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1940-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1975:48
Upphävd
1975-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:579

Övergångsbestämmelser

1975:48

1. Den upphävda kungörelsen gäller fortfarande i fråga om
fordon som efter sådan ombyggnad som anges i kungörelsen har
undergått registreringsbesiktning före den 1 april 1975.

2. Fordon som avses i 1 får inte föras med högre hastighet än
30 kilometer i timmen. Den som bryter häremot skall dömas till
böter högst ettusen kronor. Vad nu har sagts tillämpas inte i
den mån lägre hastighetsgräns gäller på grund av annan
föreskrift.

2 a. För fordon som avses i 1 tillämpas i fråga om
förarbehörighet, utrustning och registrering de bestämmelser
som gäller för traktorer, såvitt annat inte sägs i förordningen
(1975:48) om upphävande av kungörelsen (1940:440) om hänförande
av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap.

3. Fordon som avses i 1 får brukas efter utgången av mars månad
1980 under följande förutsättningar.

A. Fordonets ägare skall till länsstyrelsen anmäla att han
avser att bruka fordonet efter utgången av mars månad 1980.
Därvid skall fordonets registreringsnummer anges.

B. Fordonet skall genomgå årlig kontrollbesiktning inom
inställelsetermin som anges i 9 kap. 2 § fordonsförordningen
(2002:925). I fråga om sådan kontrollbesiktning tillämpas
bestämmelserna i fordonslagen (2002:574) och i
fordonsförordningen.

4. Den som brukar ett fordon i strid mot bestämmelserna i 3
döms till böter.

5. Vägverket meddelar föreskrifter för verkställigheten av
denna förordning. Förordning (2003:579).

1980:60

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1980.

Kontrollbesiktning enligt 3 B skall påbörjas med fordon, vars sista
siffra i registeringsnumret är 5 och får ske från och med den 1 mars
1980.