Kungl. Maj:ts förordning (1940:545) om höjning av utskiftningsskatten;

SFS nr
1940:545
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1940-06-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

Kungl. Maj:t har, i överensstämmelse med riksdagens beslut, funnit gott
förordna – med ändring av vad i 1 § förordningen den 27 juni 1927 (nr
321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags och solidariska bankbolags
tillgångar stadgats rörande skattesatsen för utskiftningsskatten – att
nämnda skatt skall tillsvidare utgå med trettio kronor för varje fullt
hundratal kronor av det beskattningsbara beloppet.

Övergångsbestämmelser

1940:545

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt
därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling, men äger icke tillämpning i fall då beslut av
aktiebolag om nedsättning av aktiekapitalet eller beslut om aktiebolags
trädande i likvidation anmälts för registrering före den 15 november
1939.