Brev (1940:553) till chefen för försvarsstaben angående utlåning och försäljning av skjutvapen m.m. från kronans förråd;

SFS nr
1940:553
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1940-06-14

I. Utlåning av skjutvapen m.m. från kronans förråd.

1. I den mån tillgodoseendet av arméns, marinens och flygvapnets behov
av vapen det tillåter, må arméförvaltningens tygdepartement,
marinförvaltningen och flygförvaltningen såsom lån från kronans förråd
utlämna,

a) till skytteförening, skytteförbund, Svenska röda korset och Svenska
röda stjärnan: eldhandvapen,

b) till Frivilliga automobilkåren, Sveriges frivilliga motorbåtskår
och Frivilliga motorcykelkåren: eldhandvapen och kulsprutor,

c) till civil statsmyndighet, polismyndighet, landstormsförening och
landstormsförbund samt till fabrik inom landet som med vederbörligt
tillstånd bedriver tillverkning av vapen eller ammunition:
eldhandvapen, kulsprutor samt artilleripjäser, granatkastare och
luftvärnsmateriel;

skolande skytte- och landstormsförening (-förbund) som här avses vara
ansluten till det av staten understödda frivilliga skytteväsendet,
respektive Sveriges landstormsföreningars centralförbund.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

5. Skjutvapen må utlämnas endast där låntagaren i den ordning, som
föreskrives i vapenkungörelsen, erhållit tillstånd att innehava vapen
varom är fråga.

Tillstånd som nu nämnts erfordras dock icke vid utlåning till den som
jämlikt 28 § första stycket vapenkungörelsen är undantagen från
kungörelsens tillämpning, eller vid utlåning till statens
befattningshavare eller person tillhörande försvars- eller
polisväsendet, såvitt angår tjänstevapen.

Dylikt tillstånd erfordras ej heller vid utlåning till de i 1 mom.
nämnda sammanslutningar, med undantag av det frivilliga
skytteväsendet, därest vapnen äro avsedda att användas endast vid
övning i enlighet med av Konungen, överstyrelsen för Svenska röda
korset eller centralstyrelsen för Svenska röda stjärnan fastställda
eller utfärdade utbildningsföreskrifter, eller vid utlåning till
fabrik i samband med tillverkning för kronans räkning.

II. Försäljning av skjutvapen och ammunitionseffekter från
kronans förråd.

1. I den mån tillgodoseendet av arméns, marinens och flygvapnets behov
av vapen och ammunition det tillåter, må arméförvaltningens
tygdepartement, marinförvaltningen och flygförvaltningen från kronans
förråd försälja eldhandvapen – dock ej kulsprutegevär och
kulsprutepistoler – samt till vapnen avsedda ammunitionseffekter
till:

a) civil statsmyndighet och polismyndighet,

b) sammanslutningar för skytte och idrott, som med vederbörligt
tillstånd bildats inom armén, marinen eller flygvapnet,

c) skytteförbundens överstyrelse samt underställda skytteförbund och
skytteföreningar,

d) Sveriges landstormsföreningars centralförbund samt till förbundet
anslutna landstormsförbund och landstormsföreningar,

e) Frivilliga automobilkåren, Sveriges frivilliga motorbåtskår,
Frivilliga motorcykelkåren, Svenska röda korset och Svenska röda
stjärnan,

f) fabrik inom landet som med vederbörligt tillstånd bedriver
tillverkning av vapen eller ammunition, samt

g) officer och underofficer ävensom annan enskild person.

2. Arméförvaltningens tygdepartement må vidare till Sveriges
landstormsföreningars centralförbund och till förbundet anslutna
landstormsförbund och landstormsföreningar försälja kulsprutegevär och
kulsprutepistoler, med villkor att inköpt vapen tilldelas visst
landstormsområde samt tages till uppbörd och redovisning vid
vederbörligt landstorms- eller truppförråd enligt av tygdepartementet
lämnade föreskrifter för att ingå i landstormsförbands utrustning.

Härjämte må arméförvaltningens tygdepartement, marinförvaltningen och
flygförvaltningen försälja ammunitionseffekter, utöver vad i 1 mom.
sägs, till Sveriges landstormsföreningars centralförbund och till
fabrik inom landet som med vederbörligt tillstånd bedriver
tillverkning av vapen eller ammunition.

3. Skjutvapen och ammunitionseffekter må försäljas endast där köparen
i den ordning, som föreskrives i vapenkungörelsen, erhållit tillstånd
att innehava vapen varom är fråga, eller att förvärva
ammunitionseffekterna.

Tillstånd som nu nämnts erfordras dock icke vid försäljning till den
som jämlikt 28 § första stycket vapenkungörelsen är undantagen från
kungörelsens tillämpning, samt ej heller vid försäljning till statens
befattningshavare eller person tillhörande försvars- eller
polisväsendet, såvitt angår tjänstevapen eller ammunition till sådant
vapen.

Dylikt tillstånd erfordras ej heller vid försäljning av
ammunitionseffekter till de i 1 mom. d) och e) upptagna
sammanslutningar, därest ammunitionseffekterna äro avsedda att
användas endast för övningar i enlighet med av Konungen, överstyrelsen
för Svenska röda korset eller centralstyrelsen för Svenska röda
stjärnan fastställda eller utfärdade utbildningsföreskrifter, eller
till fabrik i samband med tillverkning för kronans räkning.