Cirkulär (1940:677) angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att biträda ackord och eljest eftergiva statens rätt med avseende å lån från statens utlåningsfonder m.m.

SFS nr
1940:677
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1940-06-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1138
Upphävd
1994-01-01

1. Kungl. Maj:t må med avseende å de i punkt 2 angivna lånen, i den
mån ej annat föranledes av för viss låneverksamhet meddelade särskilda
bestämmelser, efter prövning av omständigheterna i varje föreliggande
fall, biträda ackord i eller utom gäldenärs eller löftesmans konkurs
ävensom eljest vid gäldenärs eller löftesmans obestånd helt eller
delvis eftergiva långivarens rätt, så ock, där särskilt vägande skäl
därtill föranleda, medgiva betalningsanstånd även i fall då dylikt
anstånd ej påkallas av gäldenärs eller löftesmans iråkade obestånd.

2. Sådan befogenhet som i punkt 1 sägs må tillkomma Kungl. Maj:t
beträffande

a) lån från statens utlåningsfonder utom såvitt angår lån från
lånefonden för anskaffning av motorvagnar m.m. åt enskilda järnvägar,

b) sådana under fonden för låneunderstöd redovisade lånefordringar,
som hänföra sig till anslag för viss lånerörelse, dock ej ifråga om
fordringar på grund av lån som utlämnats från allmänna
järnvägslånefonden, bibanelånefonden eller allmänna
byggnadslånefonden,

c) lån från jämtländska lappväsendets fond, Västerbottens lappfond
eller Norrbottens lappfond samt

d) lån från folkpensioneringsfonden lämnade för ändamål, som avses i 4
§ 1 mom. 8) i reglementet angående förvaltningen av nämnda fond.

3. Kungl. Maj:t må beträffande viss lånerörelse eller i särskilda
fall, i den omfattning så prövas lämpligt, uppdraga åt underordnad
myndighet eller, såvitt angår lån under riksbankens eller
riksgäldskontorets förvaltning, åt riksbanken eller riksgäldskontoret
att besluta i fråga som avses i punkt 1.