Kungörelse (1940:72) med vissa föreskrifter i fråga om redovisning av förrättningsakt m.m. rörande förrättning enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vägar

SFS nr
1940:72
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1940-02-16

Kungl. Maj:t har i anledning av stadgandet i 39 § lagen om enskilda
vägar den 3 september 1939 funnit gott förordna som följer:

Har annan än lantmäteristyrelsen underlydande befattningshavare
förordnats att verkställa förrättning enligt lagen om enskilda vägar
och underlåter den förordnade att vederbörligen redovisa
förrättningsakt eller eftersätter han eljest vad honom enligt nämnda
lag åligger, äge den länsstyrelse, som meddelat förordnandet, genom
lämpligt vite tillhålla honom att fullgöra sin skyldighet.

Vite, som av länsstyrelsen ådömes, tillfaller kronan.

Den, som icke åtnöjes med länsstyrelsens beslut, som i första stycket
sägs, äger att hos Kungl. Maj:t söka ändring genom besvär, vilka skola
hava inkommit till vederbörande statsdepartement före klockan 12 å
trettionde dagen efter den, då klaganden erhållit del av beslutet.