Lag (1940:79) om utsträckning av tiden för upptagande av växelprotest m.m. vid krig eller krigsfara

SFS nr
1940:79
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1940-02-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 1989:242

Vid krig eller krigsfara, vari riket befinner sig, äger regeringen,
efter hörande av fullmäktige i riksbanken, meddela förordnande om
utsträckning av tiden för uppvisande av växel och upptagande av protest
till bevarande av växelfordran samt för uppvisande av check och
företagande av annan åtgärd till bevarande av återgångsfordran på grund
av check.

Sådant förordnande må avse antingen hela riket eller ock viss del av
riket, såvitt angår åtgärd som där skall vidtagas. Lag (1989:242).