Kungl. Maj:ts förordning (1940:860) om rätt att använda försvarsobligation såsom betalningsmedel vid erläggande av arvsskatt, m.m.;

SFS nr
1940:860
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1940-10-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

1 § Obligation tillhörande svenska statens försvarslån av den 1 maj
1940 /k/ (försvarsobligation) /-k/ skall till nominella
kapitalbeloppet gälla såsom betalningsmedel vid erläggande av
arvsskatt, dock högst för det belopp vartill skatten av myndighet, som
verkställer stämpelbeläggning eller eljest uppbär arvsskatt, beräknas
uppgå. Betalning medelst försvarsobligation må ej ske, då arvsskatt
uttages i exekutiv ordning.

Med försvarsobligation skall, i den mån Kungl. Maj:t därom förordnar,
i förevarande hänseende likställas av riksgäldskontoret utfärdat
certifikat över inskrivning i statsskuldboken, avseende nyssnämnda
lån.

Försvarsobligation skall för att kunna mottagas såsom likvid vara
försedd med samtliga till betalning icke förfallna räntekuponger.
Ingivaren av obligationen gottgöres i särskild ordning upplupen ränta
till dagen för ingivandet, dock ej när nämnda ränta understiger 25
öre. Räntan må lyftas utan avlämnande av sådan uppgift varom förmäles
i 42 § 3 mom. taxeringslagen. (Jämför 1974:773 ö.b.)

2 § Har vid inbetalning av arvsskatt denna beräknats för högt eller
skall på grund av domstols eller annan myndighets beslut arvsskatt
återbäras, skall även i fall då försvarsobligation mottagits såsom
likvid vid skattens erläggande återbetalning av för mycket erlagd
skatt ske i reda penningar.

3 § Har försvarsobligation använts såsom betalningsmedel vid
erläggande av arvsskatt, skall belopp, varmed obligationens inköpspris
må hava understigit nominella värdet, icke vid taxering till kommunal
inkomstskatt eller statlig inkomst- och förmögenhetsskatt anses utgöra
skattepliktig inkomst.

4 § För tillämpning av denna förordning erforderliga föreskrifter
utfärdas av Kungl. Maj:t.