Kungörelse (1940:961) om examina som avläggas under inseende av Musikaliska akademiens styrelse;

SFS nr
1940:961
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1940-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:807
Upphävd
1993-08-01

1 § Denna kungörelse avser organist- och kantorsexamen samt pedagogisk
examen för kyrkokantorer. Kungörelse (1971:195).

2 § Organist- och kantorsexamen samt pedagogisk examen för kyrkokantorer
avläggas inför särskild av musikaliska akademiens styrelse förordnad
examinator eller eljest under inseende av akademiens styrelse.
Kungörelse (1971:195).

3 § Organist- och kantorsexamen samt pedagogisk examen för kyrkokantorer
omfatta prövning i följande ämnen, nämligen

organist- och kantorsexamen: orgel, sång, piano, harmonilära med musik-
och gehörslära, orgelkännedom och kördirigering,

pedagogisk examen för kyrkomusiker: undervisningsskicklighet. Kungörelse
(1971:195).

4 § För att examen skall anses behörigen avlagd erfordras, att den
examinerade befunnits äga minst godkända kunskaper i det eller de ämnen,
prövningen omfattat.

5 § har upphävts genom kungörelse (1971:195).

6 § har upphävts genom kungörelse (1971:195).

7 § Organist- och kantorsexamen förrättas å de orter, som Kungl. Maj:t
efter förslag av akademiens styrelse tid efter annan bestämmer; och
iakttages därvid, att examen må kunna avläggas åtminstone i ettdera av
två till varandra gränsande stift, varvid Visby och Linköpings stift
skola anses såsom varandra angränsande. Att förrätta sådan examen
förordnas av akademiens styrelse för varje ort, där den skall äga rum,
en särskild examinator. Sådant förordnande må gälla endast för ett år.
Ej må någon förordnas, med mindre han antingen avlagt såväl högre
organistexamen som högre kantorsexamen eller ock avlagt endera av dessa
examina samt vid musikhögskola undergått godkänd efterprövning i orgel,
orgelns stämning och skötsel, sång och kördirigering, i den mån sådant
ämne ej ingått i hans examen.

Därjämte må organist- och kantorsexamen förrättas vid svenska
diakonsällskapets diakonskola enligt vad därom stadgas i § 15.
Kungörelse (1971:195).

8 § 1 mom. Organist- och kantorsexamen äger rum varje år under
tiden mellan den 1 juli och den 10 augusti. På akademiens styrelse
ankommer att för varje examensort fastställa den dag, då examen skall
börja.

I ledningen av organist- och kantorsexamen skola två av akademiens
styrelse förordnade censorer deltaga, varjämte av domkapitlet i det
stift, där examen skall äga rum, skall förordnas en censor att med
examen taga den befattning, som nedan sägs. Anmälan till examen göres
skriftligen före den 1 juli hos den av domkapitlet förordnade censorn.
Vid anmälan fogas personbevis och en redogörelse för den undervisning
examinanden begagnat vid sina musikstudier.

Uppgift å den dag, då examen skall börja å varje examensort, och å de av
akademiens styrelse utsedda censorer, som skola deltaga däri, skall före
den 1 juni av akademiens styrelse avsändas till domkapitlet.

Examinand, som ej med hänsyn till sin examen åtnjutit undervisning av
examinatorn, skall inför denne undergå förberedande prövning. Kungörelse
(1971:195).

2 mom. Examinand skall hava fyllt sexton år senast under kalenderåret
närmast före examensåret. På förslag av examinator äga censorerna,
då särskilt skäl därtill finnes, bevilja undantag från denna
föreskrift.

Över dem, som anmält sig till examen, har den av domkapitlet utsedde
censorn att upprätta förteckning i två exemplar, som ofördröjligen
tillställas, det ena examinatorn och det andra någondera av de utav
akademiens styrelse utsedda censorerna. Kungörelse (1971:195).

3 mom. Beträffande varje ämne, i vilket examinand vid den
slutliga prövningen befunnits äga minst godkända kunskaper, skall betyg
avgivas med något av vitsorden Godkänd, Icke utan beröm godkänd, Med
beröm godkänd, Med utmärkt beröm godkänd eller Berömlig.

Vitsorden bestämmas, efter examinatorns förslag, av censorerna genom
omröstning.

Till ledning vid vitsordens bestämmande skola tjäna kurser, som särskilt
för ändamålet fastställas av akademiens styrelse. För graden icke utan
beröm godkänd må ej föreskrivas till omfattningen större kurs än för
graden godkänd och för graden med utmärkt beröm godkänd ej heller större
kurs än för graden med beröm godkänd. Kungörelse (1971:195).

4 mom. Bevis över behörigen avlagd examen skall utfärdas i
enlighet med formulär, som fastställes av akademiens styrelse. Beviset
skall undertecknas av censorerna.

Har examinand, som icke behörigen avlagt examen, likväl befunnits äga
godkända kunskaper i minst fyra ämnen, må censorerna medgiva, att han i
den del han underkänts äger undergå särskild omprövning enligt vad i § 9
stadgas.

Det åligger den av domkapitlet förordnade censorn att föra protokoll
över examen. I protokollet skall för varje examinand antecknas de
vitsord han erhållit. Då censorerna medgivit att examinand äger undergå
särskild omprövning, skall detta anmärkas. Protokollet skall
undertecknas av protokollföraren och förses med påskrift av övriga
censorer samt omedelbart därefter insändas till akademiens styrelse för
att därstädes förvaras. Kungörelse (1971:195).

9 § Den, som vid organist- och kantorsexamen erhållit tillstånd till
särskild omprövning, äger undergå sådan prövning under kalendeåret
närmast efter det, då tillståndet meddelades. Om särskilda skäl därtill
föranleda, må akademiens styrelse medgiva, att omprövningen förlägges
till senare tidpunkt. Ej må någon mer än en gång undergå särskild
omprövning.

Erhåller examinand vid särskild omprövning minst vitsordet Godkänd i det
eller de ämnen, vari han tidigare underkänts, skall för honom utfärdas
bevis om behörigen avlagd examen. I beviset skall därvid, såvitt angår
övriga ämnen, upptagas de vitsord han erhållit vid den tidigare
prövningen.

Beträffande särskild omprövning skall i övrigt i tillämpliga delar gälla
vad angående organist- och kantorsexamen i §§ 7 och 8 stadgas. Härvid
skall dock iakttagas att vid anmälan till sådan prövning fogas utdrag av
protokollet rörande den tidigare prövningen. Kungörelse (1971:195).

10 § Den, som avlagt organist- och kantorsexamen, äger att efter
fordringarna för denna examen undergå efterprövning i nytillkommet ämne
eller, till vinnande av högre vitsord, i ämne, vari han blivit i examen
prövad. Ej må någon mer än en gång undergå efterprövning i samma ämne.

Genom efterprövning erhållet betyg medför samma rättigheter som om det
erhållits i den avlagda examen.

I fråga om efterprövning skall i tillämpliga delar gälla vad angående
organist- och kontorsexamen i §§ 7 och 8 eller eljest stadgas.
Kungörelse (1969:604).

11 § Pedagogisk examen för kyrkokantorer förrättas å ort, till vilken
sommarkurs för avläggande av dylik examen förlagts. Kursledaren, som
förordnas av musikaliska akademiens styrelse, är tillika examinator.

Därjämte må dylik examen avläggas vid diakonskolan enligt vad därom
stadgas i § 15. Kungörelse (1971:195).

12 § 1 mom. Pedagogisk examen för kyrkokantorer förrättas med
deltagarna i sommarkurs omedelbart efter kursens slut. Exmensprovet
bedömes av en nämnd bestående av examinator jämte två av akademiens
styrelse utsedda censorer, av vilka den ene förordnas såsom ordförande.
Kungörelse (1971:195).

2 mom. Godkänt examensprov skall bedömas med något av
vitsorden: Godkänd, Icke utan beröm godkänd, Med beröm godkänd, Med
utmärkt beröm godkänd, Berömlig.

Bevis över behörigen avlagd examen skall utfärdas i enlighet med
formulär, som fastställes av akademiens styrelse. Beviset skall
undertecknas av examensnämndens ledamöter.

Har examinand icke behörigen avlagt examen, må examensnämnden, om
särskilda skäl äro därtill, medgiva, att han äger undergå särskild
omprövning enligt vad i § 13 stadgas. Kungörelse (1971:195).

3 mom. Det åligger examensnämndens ordförande att föra protokoll
över examen. I protokollet skall för varje examinand antecknas
det vitsord han erhållit. Då examensnämnden medgivit, att examinand äger
undergå särskild omprövning, skall detta anmärkas. Protokollet skall
undertecknas av protokollföraren och förses med påskrift av
examensnämndens övriga ledamöter samt omedelbart därefter insändas till
akademiens styrelse för att därstädes förvaras. Kungörelse (1971:195).

13 § Den, som vid pedagogisk examen för kyrkokantorer erhållit tillstånd
till särskild omprövning, äger undergå sådan prövning under kalenderåret
närmast efter det, då tillståndet meddelades. Om särskilda skäl äro
därtill, må akademiens styrelse medgiva, att omprövningen förlägges till
senare tidpunkt. Ej må någon mer än en gång undergå särskild omprövning.

Erhåller examinand vid särskild omprövning minst vitsordet Godkänd i
undervisningsskicklighet, skall för honom utfärdas bevis om behörigen
avlagd pedagogisk examen för kyrkokantorer.

Anmälan till särskild omprövning göres skriftligen till akademiens
sekreterarexpedition före den 1 juli, varvid utdrag ur protokollet
rörande den tidigare prövningen bifogas. Anmälningshandlingarna
tillställas genom sekreterarexpeditionens försorg vederbörande
examinator. Beträffande särskild omprövning skall i övrigt i tillämpliga
delar gälla vad angående pedagogisk examen för kyrkokantorer i §§ 11 och
12 stadgas. Kungörelse (1959:370).

14 § Den, som avlagt pedagogisk examen för kyrkokantorer, äger att efter
fordringarna för denna examen, till vinnande av högre vitsord, undergå
efterprövning. Ej må någon mer än en gång undergå sådan prövning.

Genom efterprövning erhållet betyg medför samma rättigheter som om det
erhållits i den avlagda examen.

I fråga om efterprövning skall i tillämpliga delar gälla vad angående
pedagogisk examen för kyrkokantorer i §§ 11, 12 och 13 eller eljest
stadgas. Kungörelse (1959:370).

15 § Vid svenska diakonsällskapets diakonskola må organist- och
kantorsexamen samt pedagogisk examen för kyrkokantorer avläggas av
elever vid skolans kyrkomusikaliska linje.

Bestämmelser angående anmälan till dylik examen och tidpunkten för
densamma utfärdas av skolans styrelse.

Kyrkomusikalisk examen vid diakonskolan förrättas inför en nämnd,
bestående av skolans rektor samt två av akademiens styrelse förordnade
censorer. Uppgift å de av akademiens styrelse utsedda censorerna skall
senast en månad före examenstillfälle av akademiens styrelse sändas till
skolans rektor.

Bestämmelserna i § 8 mom. 2-4, samt §§ 9 och 10 om organist- och
kantorsexamen ävensom i § 12 mom. 2 och 3, samt §§ 13 och 14 om
pedagogisk examen för kyrkokantorer skola i tillämpliga delar gälla för
samma examina vid diakonskolan. Därvid skall vad som åligger den av
domkapitlet förordnade censorn enligt § 8 och examensnämndens ordförande
enligt § 12 i stället ankomma på diakonskolans rektor. Protokoll över
kyrkomusikalisk examen vid diakonskolan skall förvaras vid skolan.
Kungörelse (1971:195).