Kungl. Maj:ts kungörelse (1941:1000) angående handräckning på begäran av myndighet i Amerikas Förenta Stater i vissa beskattningsärenden

SFS nr
1941:1000
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1941-12-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:314
Upphävd
1990-07-01

Med anledning av ett mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater den 23
mars 1939 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och
fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning
beträffande inkomst- och andra skatter samt med stöd av lagen den 15
juni 1935 (nr 315) angående uttagande i vissa fall av ogulden utländsk
utskyld eller allmän avgift och lagen samma dag (nr 316) om införsel
av avlöning, pension eller livränta för uttagande av oguldna utländska
utskylder eller allmänna avgifter har Kungl. Maj:t funnit gott utfärda
följande föreskrifter angående handräckning på begäran av myndighet i
Förenta Staterna i vissa beskattningsärenden:

Allmänt stadgande

1 § På begäran av myndighet i Förenta Staterna skall, efter Kungl.
Maj:ts förordnande i varje särskilt fall, handräckning här i riket
meddelas för utredning i ärende rörande beskattning i Förenta Staterna
och delgivning av handling i sådant ärende, så ock för uttagande av i
Förenta Staterna påförd offentlig avgift.

Utredning i ärende rörande beskattning i Förenta Staterna

2 § Länsstyrelse åt vilken Kungl. Maj:t uppdragit att införskaffa
utredning i ärende rörande beskattning i Förenta Staterna skall, i den
mån Kungl. Maj:t icke annorledes förordnat, förfara såsom i
motsvarande svenskt beskattningsärende med iakttagande av följande
särskilda föreskrifter.

Anmaning att avgiva deklaration eller annan uppgift eller att eljest
förete utredning skall meddelas av länsstyrelsen.

Det skall tillkomma länsstyrelsen att för infordrande av uppgift eller
annan utredning meddela vitesföreläggande eller anlita annat
tvångsmedel, i den mån sådant förfarande må i dylikt fall användas
enligt lagstiftningen i Sverige och Förenta Staterna. Krono- eller
stadsbetjänt som verkställer delgivning av vitesföreläggande må därför
av den försumlige undfå gottgörelse i enlighet med de föreskrifter som
för motsvarande fall kunna vara meddelade i svensk författning.

Erfordras upplysning, huruvida ifrågasatt tvångsmedel kan i visst fall
anlitas i Förenta Staterna, bör förfrågan därom göras hos
finansdepartementet.

Har myndighet i Förenta Staterna gjort framställning att handräckning
skall ske i viss form, skall denna form iakttagas, såframt ej hinder
därför möter enligt i Sverige gällande bestämmelser.

3 § När handräckningsärendet slutförts, skall länsstyrelsen
ofördröjligen meddela finansdepartementet utgången samt återställa
mottagna handlingar. Möter hinder för handräckningen, skall meddelande
tillika givas om hindrets beskaffenhet samt om de i ärendet framkomna
omständigheter som kunna vara av betydelse för sakens vidare
behandling.

Delgivning av handling i ärende rörande beskattning i Förenta
Staterna

4 § Länsstyrelse åt vilken Kungl. Maj:t uppdragit att ombesörja
delgivning av handling i ärende rörande beskattning i Förenta Staterna
skall, i den mån Kungl. Maj:t icke annorledes förordnat, förfara på
sätt här nedan angives.

Skall handlingen på grund av därom framställd begäran delgivas i form
som för liknande delgivning är föreskriven i svensk lag, skall
delgivningen verkställas av stämningsman eller eljest sålunda, att
bevis, som därom utfärdas, enligt svensk lag äger vitsord.

Har begäran om delgivning i sådan form som avses i nästföregående
stycke icke gjorts, bör delgivningshandlingen överlämnas eller i
rekommenderat brev översändas till den som av handlingen skall erhålla
del. Kan ej så förfaras, verkställes delgivningen på sätt i svensk lag
stadgas.

Har delgivning skett genom handlingens överlämnande eller översändande
såsom i nästföregående stycke sägs, utfärdar länsstyrelsen intyg
utvisande tiden och sättet för delgivningen. Sådant intyg skall, där
delgivningshandlingen till länsstyrelsen översänts i två exemplar,
tecknas å det ena av dessa.

5 § I fråga om handräckning för delgivning av handling skall i
tillämpliga delar gälla vad i 3 § stadgas.

Uttagande av i Förenta Staterna påförd offentlig avgift

6 § Har Kungl. Maj:t beslutat att viss i Förenta Staterna påförd
offentlig avgift skall uttagas här i riket, skall, därest Kungl. Maj:t
icke annorledes förordnat, avgiften, med iakttagande av vad nedan i
denna kungörelse särskilt föreskrives, uttagas i den ordning som är
stadgad för uttagande av oguldna årliga utskylder till svenska staten,
under motsvarande tillämpning av de beträffande sådana utskylder
meddelade föreskrifter.

Länsstyrelse åt vilken Kungl. Maj:t uppdragit att ombesörja sådan
handräckning skall, i den mån ej i denna kungörelse annorledes
stadgas, i avseende å handräckningens verkställande hava samma
befogenheter och skyldigheter som beträffande årliga utskylder till
svenska staten.

Det skall ock tillkomma länsstyrelsen att i fall som avses i lagen den
15 juni 1935 angående uttagande i vissa fall av ogulden utländsk
utskyld eller allmän avgift mottaga stämning samt själv eller genom
ombud tala och svara inför domstol eller annan myndighet här i riket.

7 § Sedan länsstyrelse erhållit uppdrag enligt 6 §, skall
länsstyrelsen utan dröjsmål ålägga i stad med magistrat denna samt
eljest utmätningsmannen att uttaga den avgift varom fråga är.

Magistraten eller utmätningsmannen skall ofördröjligen i rekommenderat
brev anmana den avgiftspliktige att inom angiven tid, minst åtta,
högst tjugu dagar efter anmaningens utfärdande, till magistraten eller
utmätningsmannen inbetala avgiften i svenskt mynt med belopp uträknat
efter kurs som fastställts av Kungl. Maj:t.

Inbetalas icke avgiften inom sålunda föreskriven tid, skall indrivning
äga rum.

8 § 1 mom. Införsel i den avgiftspliktige tillkommande avlöning,
pension eller livränta må, under iakttagande av vad i lagen den 15
juni 1935 om införsel i avlöning, pension eller livränta för uttagande
av oguldna utländska utskylder eller allmänna avgifter är stadgat,
meddelas för uttagande av avgift varom fråga är.

2 mom. Utan uttryckligt bemyndigande av Kungl. Maj:t må icke för
uttagande av offentlig avgift, påförd i Förenta Staterna, åtgärd
vidtagas för den avgiftspliktiges försättande i konkurs i Sverige
eller för anhängiggörande vid svensk allmän domstol av rättegång, som
föranledes av handräckningen.

Erfordras bevakning av avgift varom nu sagts i konkurs eller anmälan
av sådan avgift vid ackordsförhandling utan konkurs eller annan
likartad åtgärd, skall magistraten eller utmätningsmannen därom draga
försorg.

9 § Har avgiftspliktig avlidit, må vid avgiftens indrivning ej uttagas
mera än som motsvarar tillgångarna i dödsboet. Är boet skiftat, må av
bodelägare ej uttagas mera än som motsvarar hans lott i boet.

10 § 1 mom. Beslut i utsökningsmål som meddelas av annan än
utmätningsman så ock utslag i rättegång som föranledes av
handräckningen skola, i huvudskrift eller bestyrkt avskrift, i god tid
före utgången av tiden för fullföljande av talan mot beslutet eller
utslaget av länsstyrelsen insändas till finansdepartementet.

2 mom. Göres hos myndighet som med indrivningsärende tager befattning
invändning att, efter det myndighet i Förenta Staterna meddelat det
beslut varpå handräckningen grundas, sådan omständighet inträffat att
förutsättningarna för handräckningens meddelande helt eller delvis
bortfallit (betalning, upphävande av omförmälda beslut eller dylikt),
och visas sannolika skäl för invändningen, skall meddelande härom
insändas till finansdepartementet, därest invändningen gjorts hos
länsstyrelsen, samt i annat fall till sistnämnda myndighet, som
därefter om förhållandet underrättar departementet.

11 § Avgiftspliktig, vilken underlåtit att inom den jämlikt 7 § andra
stycket föreskrivna tiden erlägga offentlig avgift varom fråga är,
skall för indrivningen erlägga avgift efter sex för hundra av
avgiftens belopp. Beträffande denna indrivningsavgift skola för övrigt
gällande föreskrifter om avgift för indrivning av årliga utskylder
till svenska staten äga motsvarande tillämpning.

Indrivningsavgift må icke påföras för uttagande av vite i ärende
rörande beskattning i Förenta Staterna eller av ersättning för kostnad
i sådant ärende.

12 § 1 mom. Då medel på grund av handräckningen influtit, åligger det
magistraten eller utmätningsmannen att så snart ske kan och senast å
sjätte dagen inbetala beloppet till utrikesdepartementet med anhållan
att det tillställes vederbörlig myndighet i Förenta Staterna, samt att
ofördröjligen om inbetalningen göra anmälan till länsstyrelsen med
bifogande av bestyrkt avskrift av kvitto å inbetalade beloppet ävensom
övriga handlingar i ärendet.

Kan avgiften helt eller delvis ej uttagas här i riket, skall
magistraten eller utmätningsmannen skyndsamt meddela länsstyrelsen
underrättelse härom och tillika översända handlingarna i ärendet
ävensom anmäla det bristande beloppet till avförande ur magistratens
eller utmätningsmannens räkenskaper.

2 mom. Efter mottagande av de i 1 mom. omförmälda handlingarna skall
länsstyrelsen ofördröjligen till finansdepartementet översända
meddelande om utgången av handräckningsärendet och återställa mottagna
handlingar ävensom uppgiva hinder som må hava mött för
handräckningen.

Särskilda bestämmelser

13 § Vad i denna kungörelse stadgas rörande magistrat skall vad angår
Stockholm gälla uppbördsintendenten hos överståthållarämbetet.

14 § Vederbörande svenska myndighet är berättigad att av myndighet i
Förenta Staterna erhålla ersättning för särskilda av handräckningen
föranledda kostnader på grund av användande av speciella
förfaringssätt, såsom:

a) ersättningsbelopp till sakkunniga eller till dem som meddelat
infordrade upplysningar,

b) kostnader som föranledas därav att i enlighet med framställd
begäran handräckning på sätt i 2 § sista stycket sägs meddelats i
särskild form,

c) kostnader som föranledas därav att i enlighet med framställd
begäran person, som i 11 kap. 38 § rättegångsbalken angives, anlitats
för delgivning av handling i form, som avses i 4 § andra stycket denna
kungörelse, eller för fullgörande av annat uppdrag, samt

d) kostnader för uttagande av offentlig avgift påförd i Förenta
Staterna, i den mån sådana kostnader skola ersättas av svensk
statsmyndighet vid indrivning i Sverige av liknande avgift till
svenska staten.

Kostnad som ovan sägs skall, därest så erfordras, förskotteras från
för ändamålet anvisat anslag.

Vid inbetalning av medel till utrikesdepartementet jämlikt 12 § 1 mom.
må avdrag ske för kostnad som nu sagts. Kostnad för vilken icke avdrag
sålunda gjorts skall för utbekommande av ersättning från myndighet i
Förenta Staterna anmälas hos finansdepartementet. Influtna
ersättningsbelopp skola, i den mån de förskotterats från nyssnämnda
anslag, gottskrivas detta.

15 § har upphävts genom förordning (1980:1012).