/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1941:206) med vissa bestämmelser angående marknader;

SFS nr
1941:206
Departement/myndighet
Civildepartementet MA
Utfärdad
1941-04-09
Författningen har upphävts genom
SFS1990:1184
Upphävd
1991-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1990:1184

1 § Det åligger länsstyrelse att beslut i ärenden om tillstånd att hålla
marknad och om indragning av marknad samt årligen för varje marknad
bestämma dag för dess hållande. Kungörelse (1951:657).

2 § Marknad må ej utsättas att hållas å dag näst efter söndag eller
annan helgdag eller, där fråga är om marknad som pågår allenast en dag,
å dag näst före söndag eller annan helgdag, med mindre vederbörande
länsstyrelse med avseende å förhållanden inom orten finner sådant utan
olägenhet kunna och lämpligen böra ske.

3 § har upphävts genom förordning (1977:908).

4 § har upphävts genom kungörelse (1951:657).

Övergångsbestämmelser

1990:1184

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att kungörelsen (1941:206) med vissa
bestämmelser angående marknader skall upphöra att gälla vid utgången av
mars 1991.

Sådana tillstånd som har meddelats med stöd av kungörelsen och som avser
marknader som får hållas fram till utgången av år 1991 gäller
fortfarande.