Lag (1941:251) om särskild varuskatt

SFS nr
1941:251
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1941-05-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:591
Upphävd
1993-01-01

Skattskyldighetens omfattning

1 § Skatt (särskild varuskatt) betalas enligt denna lag till staten vid
omsättning inom landet av varor som anges i bilaga till denna lag och
vid införsel av sådana varor.

Vid bedömning av till vilket tulltaxenummer en viss vara skall hänföras
tas inte hänsyn till sådan tulltaxering av varusats som görs med stöd av
5 § 3 b tulltaxelagen (1987:1068).

Skatt utgår inte för vara, som bereds av apotek för försäljning enligt
recept av läkare, veterinär eller tandläkare. Lag (1987:1199).

1 a § Under tid då riksmöte ej pågår kan riksdagens finans- och
skatteutskott på förslag av regeringen bestämma om skattesats eller
besluta att skatt enligt denna lag skall börja eller upphöra att utgå.
Lag (1975:1406).

1 b § Skattskyldig är den som

a) i yrkesmässig verksamhet här i landet tillverkar skattepliktiga
varor,

b) har blivit registrerad enligt 5 § andra stycket.

Införs skattepliktiga varor till landet av någon som inte är registrerad
enligt 5 § skall skatt betalas till tullmyndigheten. Därvid gäller
tullagen (1987:1065) och 9 kap. 4 § lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter.

Riksskatteverket kan om det finns synnerliga skäl medge att den som är
registrerad enligt 5 § andra stycket får vara skattskyldig för en vara
som tillverkas inom landet av någon annan för hans räkning. Lag
(1987:1199).

1 c § Som skattepliktig tillverkning anses även

a) omarbetning av en skattepliktig vara, i fråga om en vara hänförlig
till något av tulltaxenr 17.04, 18.06, 19.05 eller 21.06 tulltaxelagen
(1987:1068) dock endast om omarbetningen innebär att varan ökar i vikt,

b) omformning av en vara som inte är skattepliktig så att varan blir
skattepliktig och

c) förpackning av en skattepliktig vara hänförlig till tulltaxenr 33.03,
33.04, 33.05 eller 33.07 tulltaxelagen om varan avses att säljas i en
särskild förpackning såsom flaska, tub, burk eller liknande.
Lag (1987:1199).

2 § Skattskyldighet för den som är registrerad enligt 5 § inträder när
en vara

a) levereras till köpare,

b) tas i anspråk för vidare bearbetning eller

c) vid avregistrering ingår i tillverkarens eller importörens lager. Lag
(1984:923).

3 § För vara, hänförlig till tulltaxenr 17.04, 18.06, 19.05 eller 21.06
tulltaxelagen (1987:1068) utgår skatten med fem kronor per kilogram av
varans nettovikt (beskattningsvikt) och för vara, hänförlig till
tulltaxenr 33.03, 33.04, 33.05 eller 33.07 tulltaxelagen med femtio
procent av varans beskattningsvärde.

Beskattningsvärde är lika med det pris, som den skattskyldige i
allmänhet betingar sig för varan vid försäljning till detaljhandlare
eller, om försäljning till detaljhandlare icke bedrives, det pris den
skattskyldige kan antagas hava betingat sig vid sådan försäljning.
Skattens belopp skall ej inräknas i priset. Såsom beskattningsvärde må
icke angivas pris, som gäller allenast för en mindre betydande del av
den skattepliktiga försäljningen.

För varor, som av annan än registrerad importör införs till landet för
att försäljas efter omformning eller omarbetning eller efter anbringande
i särskild förpackning eller annars för att användas vid tillverkning i
förvärvssyfte av andra varor, skall dock beskattningsvärdet vara lika
med tullvärdet med tillägg av den på varorna belöpande tullen. Enligt
samma grund beräknas beskattningsvärdet för varor, som införs till
landet för annat ändamål än försäljning eller användning i
förvärvssyfte.

Anvisningar om införsel till landet av skattepliktig vara meddelas av
generaltullstyrelsen efter samråd med riksskatteverket. Lag (1987:1199).

3 a § har upphävts genom lag (1984:153).

4 § har upphävts genom lag (1984:153).

Registrering, avdrag m. m.

5 § Skattskyldig som avses i 1 b § första stycket a) och som inte är
befriad från redovisningsskyldighet enligt 6 a § första eller andra
stycket skall vara registrerad hos riksskatteverket.

Den som för in skattepliktiga varor till landet för yrkesmässig
återförsäljning, kan om verksamheten är av större omfattning eller
annars om det finns särskilda skäl registreras hos riksskatteverket. Lag
(1984:923).

6 § I deklaration får avdrag göras för skatt på varor, som

1. har förvärvats i beskattat skick,

2. har förts ut ur landet eller till svensk frihamn för annat ändamål än
att förbrukas där eller har lagts upp på tullager inrättat för förvaring
av proviant,

3. har återtagits i samband med återgång av köp,

4. har sålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten
hänför sig till bristande betalning från köparen.

Avdrag enligt första stycket 4 får göras med belopp som svarar mot så
stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans
försäljningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter
betalning skall redovisning åter lämnas för skatten på de varor som
betalningen avser.

Har avdrag gjorts för skatt på varor enligt första stycket 1 inträder
åter skattskyldighet för varorna om de används för annat ändamål än
skattepliktig tillverkning. Lag (1984:923).

6 a § En skattskyldig är redovisningsskyldig

1. om hans tillverkning av choklad- och konfektyrvaror tillsammans med
verksamhet som avses i 5 § andra stycket omfattar minst 500 kilogram
skattepliktiga varor för beskattningsår, eller

2. om han under närmast föregående beskattningsår har varit
redovisningsskyldig.

I fall som avses i första stycket 2 får riksskatteverket besluta att
redovisningsskyldighet inte längre skall föreligga. Sådant beslut får
meddelas om verksamheten kan beräknas i fortsättningen omfatta mindre
mängd varor än som anges i första stycket 1 och gäller endast så länge
verksamheten är av denna mindre omfattning.

Har skattskyldig betalat skatt trots att verksamheten under ett
beskattningsår omfattat högst 500 kilogram skattepliktiga varor är han
berättigad till återbetalning av skatten. Lag (1984:923).

7 § Den som utan att vara skattskyldig för en vara fört varan ur landet
har rätt till kompensation för den särskilda varuskatt som belastar
varan eller beståndsdel i varan. Sådan kompensation medges dock inte för
skattebelopp som understiger 1 500 kronor för ett kalenderkvartal. Lag
(1984:923).

8 § Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1984:153).

Ansvarsbestämmelser m. m.

9 § har upphävts genom lag (1959:93).

10 § har upphävts genom lag (1959:93).

11 § Angående påföljd i vissa fall för den, som i samband med införsel
av skattepliktig vara i deklaration eller försäkran lämnat oriktig
uppgift, skall gälla vad i lagen om straff för varusmuggling är stadgat.
Lag (1971:80).

12 § har upphävts genom lag (1959:93).

13 § har upphävts genom lag (1959:93).

14 § har upphävts genom lag (1959:93).

15 § har upphävts genom lag (1959:93).

16 § har upphävts genom lag (1975:1406).

Övergångsbestämmelser

1984:153

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.

2. De nya bestämmelserna i 6 a § gäller i fråga om beskattningsår som
börjar vid ikraftträdandet eller senare.

1984:923

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före
ikraftträdandet.

1990:591

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1941:251) om särskild
varuskatt skall upphöra att gälla vid utgången av år 1992.

Lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till
tiden före den 1 januari 1993.

Efter utgången av juni 1993 skall uppgifter som enligt lagen ankommit
på Riksskatteverket fullgöras av Skattemyndigheten i Kopparbergs län.
Lag (1993:487).

Bilaga till lagen (1941:251) om särskild varuskatt

Förteckning över varor, för vilka särskild varuskatt skall betalas

Tulltaxenr Varuslag

ur 17.04 Sockerkonfektyrer, ej innehållande kakao, med undantag
av fondantmassor, mandelmassor, pastor och andra
liknande halvfabrikat i bulk.

ur 18.06 Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande
kakao med undantag av glasspulver, glasspasta
(glassmassa), puddingar och andra liknande efterrätter
samt pulver, flingor, pastor och flytande beredningar
endast avsedda för framställning av pudding och annan
liknande efterrätt eller dryck.

ur 19.05 Söta kex, småkakor och rån (wafers) med mellanlägg av
kräm e.d. till övervägande delen överdragna med choklad.

ur 21.06 Sockerfria konfektyrer för direkt konsumtion.

ur 33.03 För personligt bruk avsedda preparat av följande slag:

ur 33.04 parfym i flytande eller fast form, luktvatten, rakvatten
och

ur 33.05 rakbalsam, med undantag av preparatet glycerol, sprit
och

ur 33.07 rosenvatten,

puder, puderkräm, ansiktslera, ansiktsskum, ansiktsmask
och smink, med undantag av puderkräm och smink med
pudersubstans om högst 5 viktprocent, vitt ströpuder
samt preparat som är avsett speciellt för döljande av
ärr, födelsemärke eller liknande huddefekt,

läppstift, läppglans och andra preparat för behandling
av läppar, med undantag av ofärgat cerat,

preparat för behandling av naglar eller nagelband, med
undantag av nagellackborttagningsmedel och
nagelvittpennor, hårvårdspreparat, med undantag av
hårtvättmedel som inte samtidigt är färgande, tonande
eller blekande,

preparat för behandling av ögonhår och ögonbryn, med
undantag av avsminkningsmedel som inte utgör luktvatten,
hårborttagningsmedel,

deodoranter och medel mot transpiration, med undantag av
ättiketerpreparat och fotvårdsmedel.

Lag (1987:1199).