Kungörelse (1941:720) om beredskapsregister m.m.

SFS nr
1941:720
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1941-08-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:238
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1944:649

1 § Med beredskapspersonal förstås i denna kungörelse

a) beredskapspliktiga eller personer, som i annan ordning än med
stöd av värnpliktslagen uttagits till eller frivilligt åtagit sig
uppgift inom rikets militära eller civila försvarsberedskap
(beredskapsuppgift) och som icke enligt inskrivningsförordningen
äro att anse såsom fast anställda vid krigsmakten;

b) personer, som eljest vid planläggningen av rikets
försvarsberedskap äro avsedda att tagas i anspråk för civil
beredskapsuppgift. Kungörelse (1944:649).

2 § Myndighet, organisation eller företag, som handhar planläggning av
beredskapsuppgifter, är skyldig att på anmodan av statens
arbetsmarknadskommission till länsarbetsnämnderna fortlöpande lämna
uppgifter rörande den beredskapspersonal, som myndigheten,
organisationen eller företaget äger taga i anspråk. Kungörelse
(1944:649).

3 § Länsarbetsnämnd (arbetsnämnden i Stockholms stad) åligger att föra
register över de inom länet (staden) bosatta, till nämnden anmälda
beredskapspliktiga (beredskapsregister). Annan beredskapspersonal
skall införas i samma register i den utsträckning
arbetsmarknadskommissionen föreskriver. Kungörelse (1944:649).

4 § Har beredskapspliktig blivit registrerad för två eller flera
beredskapsuppgifter skall länsarbetsnämnden, där det icke är
uppenbart, att den beredskapspliktige utan olägenhet kan fylla
samtliga uppgifter, ofördröjligen göra anmälan om förhållandet till
vederbörande myndigheter eller organisationer.

Myndigheter och organisationer, som mottagit i första stycket
omförmäld anmälan, hava att gemensamt och under samverkan med den
beredskapspliktige skyndsamt pröva, huruvida denne på
tillfredsställande sätt kan fullgöra samtliga de beredskapsuppgifter,
varom fråga är. Anses så icke vara fallet, skall såvitt möjligt
överenskommelse träffas om vilken eller vilka myndigheter eller
organisationer, som må taga den beredskapspliktige i anspråk.

5 § Finner länsarbetsnämnd med hänsyn till försvarsberedskapen
önskvärt, att beredskapspliktig av annan anledning än i 4 § avses
befrias från viss beredskapsuppgift, skall nämnden göra framställning
därom hos vederbörande myndighet eller organisation. Sådan
framställning skall, i samverkan med den beredskapspliktige, skyndsamt
prövas.

6 § Vid prövning av ärende rörande befriande av beredskapspliktig från
viss eller vissa beredskapsuppgifter bör hänsyn tagas till den
beredskapspliktiges lämplighet för de uppgifter, som äro i fråga, till
tillgången på personal och möjligheten att erhålla ersättare samt till
de olika uppgifternas betydelse för försvarsberedskapen ävensom, i den
mån det utan betydande olägenhet kan ske, till den beredskapspliktiges
egna önskemål.

7 § Sedan anmälan enligt 4 § eller framställning jämlikt 5 § prövats,
skall underrättelse om ärendets utgång lämnas vederbörande
länsarbetsnämnd, som har att verkställa därav föranledda anteckningar
i beredskapsregistret.

7 a § Om personalprövningsnämnds befattning i vissa fall med frågor,
som avses i 4 och 5 §§, är särskilt stadgat. Kungörelse (1944:649).

8 § Närmare föreskrifter rörande tillämpningen av denna kungörelse
meddelas av statens arbetsmarknadskommission.