Kungl. Maj:ts Brev (1941:756) till medicinalstyrelsen angående rätt för legitimerade läkare och medicine kandidater att vid befordran på läkarbanan åtnjuta tjänstårsberäkning för viss tjänstgöring vid armén, marinen eller flygvapnet.

SFS nr
1941:756
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1941-09-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:231
Upphävd
2002-06-01

Med anledning av en av medicinalstyrelsen den 18 juli 1941 gjord
framställning i fråga om viss tjänstårsberäkning vid befordran på
läkarbanan, över vilken framställning arméförvaltningens
sjukvårdsstyrelse den 30 augusti 1941 avgivit utlåtande, medgiver Kungl.
Maj:t – med upphävande av Sitt beslut i ämnet den 2 februari 1940 – att
legitimerad läkare eller medicine kandidat, som varit inkallad till
tjänstgöring såsom läkare vid armén, marinen eller flygvapnet, må för
nämnda tjänstgöring äga rätt till tjänstårsberäkning lika med civila
läkare i statens tjänst, under villkor att han hos medicinalstyrelsen
gör anmälan om tjänstgöringen och därvid företer vederbörande militära
myndighets kommendering eller förordnande med därå tecknat bevis
rörande den tid, under vilken tjänstgöringen fullgjorts. Sådan anmälan
bör göras inom tre månader efter tjänstgöringens avslutande.