Kungörelse (1941:846) om förbud mot förorening av vattensystemen inom vissa nationalparker

SFS nr
1941:846
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1941-10-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:938
Upphävd
1988-01-01

Kungl. Maj:t har, med stöd av 8 kap. 2 § första punkten och 37 §
andra stycket vattenlagen, funnit gott meddela förbud mot all
förorening genom industriellt avloppsvatten, eller annat
industriellt avfall, av vattendrag eller sjöar inom Abisko, Stora
Sjöfallets, Peljekaise, Töfsingsdalens och Hamra nationalparker,
vare sig det sker genom utsläppande eller utkastande direkt i
nämnda vattendrag eller sjöar eller i deras tillflöden eller på
annat sätt.