Kungörelse (1941:895) angående plats för hållande av tingspredikan

SFS nr
1941:895
Departement/myndighet
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1941-11-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:884
Upphävd
1990-01-01

Kungl Maj:t har, efter inhämtande av kyrkomötets yttrande, funnit
gott förordna, att tingspredikan vid häradsrätt må, där domkapitlet på
framställning av domhavanden det medgiver, förrättas i tingshuset, ändå
att sådant fall icke föreligger, som avses i 2 kap. 13 § kyrkolagen och
punkt VII i Kungl. Maj:ts resolution och förklaring på prästerskapets
besvär den 17 december 1697.

Kyrkomötets skrivelse 1941:4.