Värnpliktslag (1941:967)

SFS nr
1941:967
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1941-12-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1809
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:1600

1 kap. Grundläggande bestämmelser om värnplikt

1 § Svensk man är värnpliktig från och med det kalenderår under vilket
han fyller aderton år till och med det under vilket han fyller fyrtiosju
år.

Är svensk man tillika medborgare i främmande stat och har han hemvist i
den främmande staten, bestämmer regeringen, huruvida värnplikt skall
åligga honom här i riket. Lag (1975:555).

2 § Vid krig eller omedelbar krigsfara kvarstår värnplikten för den som
inkallats till tjänstgöring, så länge behovet det kräver. Lag (1988:96).

3 § Den som är värnpliktig är skyldig att fullgöra
värnpliktstjänstgöring i den omfattning som sägs i denna lag.

Värnpliktstjänstgöring utgörs av

1. värnpliktsutbildning enligt 27 § 1 mom.,

2. beredskapsövning enligt 27 § 2 mom.,

3. tjänstgöring enligt 28 §. Lag (1992:523).

4 § Från skyldigheten att fullgöra värnpliktstjänstgöring skall den
befrias som

1. på grund av sjukdom eller av någon annan orsak har sin fysiska eller
psykiska prestationsförmåga nedsatt i sådan grad att han inte kan
fullgöra tjänstgöringen,

2. löper särskild risk att genom tjänstgöringen få en sådan nedsättning
av prestationsförmågan som avses under 1,

3. genom naturalisation upptas till svensk medborgare det kalenderår då
han fyller 28 år eller senare,

4. styrker att han i utlandet genomgått militär utbildning som i
huvudsak kan jämställas med grundutbildning enligt denna lag,

5. på grund av långvarig vistelse utomlands inte har fullgjort sin
tjänstgöringsskyldighet och återvänder till riket under det kalenderår
då han fyller 28 år eller senare, eller

6. visar andra, synnerliga skäl för befrielse.

Befrielse får begränsas till visst slag av tjänstgöring och i fråga om
befrielse enligt 1 och 2 även viss tid.

Beslut om befrielse får tas upp till ny prövning. Lag (1988:96).

4 a § De värnpliktiga som inte befriats från skyldigheten att fullgöra
värnpliktstjänstgöring skall tas ut för värnpliktsutbildning enligt 27 §
1 mom. eller till en utbildningsreserv. Lag (1992:523).

4 b § För värnpliktsutbildning enligt 27 § 1 mom. skall det antal
värnpliktiga tas ut som det, enligt vad regeringen bestämmer, finns
behov av för försvarsmaktens krigsorganisation eller fredstida
beredskap.

Vid uttagningen skall den värnpliktige som är bäst lämpad för en
befattning tas ut till utbildning. I den mån det kan ske skall hänsyn
tas till den värnpliktiges önskemål. Lag (1992:523).

5 § Under de villkor regeringen bestämmer må anstånd medgivas med
tjänstgöring enligt 27 § 1 mom. Regeringen meddelar bestämmelser om
anstånd med annan värnpliktstjänstgöring. Lag (1988:96).

6 § Ett beslut om uttagning till utbildning enligt 27 § 1 mom. skall
avse

1. den typ av krigsbefattning som den värnpliktige skall grundutbildas
till,

2. de förband eller skolor där den värnpliktige huvudsakligen skall
fullgöra sin grundutbildning,

3. grundutbildningens längd samt

4. året och månaden för planerad inryckning till grundutbildning.

Värnpliktig som uttagits för grundutbildning till befattning för menig
fördelas på någon av kategorierna G, F och E eller placeras i
bevaknings- eller depåtjänst.

Uttagning för utbildning till befattning för kompanibefäl enligt 27 § 1
mom. A andra–fjärde styckena får icke ske utan den värnpliktiges
medgivande. För uttagning för annan befattning fordras medgivande av den
värnpliktige endast om uttagningen ändras efter inskrivningen och den
ändrade uttagningen medför att tiden för grundutbildningen förlänges. Om
den värnpliktige före ändringen är uttagen för utbildning till särskild
befattning enligt 27 § 1 mom. A femte stycket eller genom ändringen tas
ut för utbildning till sådan befattning fordras inte hans medgivande.

För ändrad uttagning efter avslutad grundutbildning fordras ej
medgivande av den värnpliktige.

Den värnpliktige bör inte tas ut för utbildning till en befattning som
kräver längre grundutbildning än ett år, om han visar att detta medför
särskilt svåra olägenheter för honom eller för någon nära anhörig till
honom som är beroende av hans arbete. Lag (1992:523).

6 a § Om det behövs med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap, får
regeringen bestämma att värnpliktiga som tagits ut till
utbildningsreserv enligt 4 a § skall tas ut till utbildning enligt 27 §
1 mom. Lag (1992:1404).

7 § Värnpliktig tillhör militärområde, flottan eller kustartilleriet
enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller av myndighet som
regeringen bestämmer. Lag (1976:307).

2 kap. Om de värnpliktigas inskrivning och redovisning

8 § Värnpliktsverket är central förvaltningsmyndighet för inskrivning
och personalredovisning. Lag (1993:1600).

9 § För inskrivning av värnpliktiga finnas inskrivningsnämnder och
värnpliktskontor till det antal och med de verksamhetsområden som
regeringen bestämmer.

Chef för värnpliktskontor är tillika inskrivningschef. Lag (1976:307).

10 § Inskrivningsnämnd består av ordförande och icke militära ledamöter
till det antal regeringen bestämmer, dock minst en för varje till
nämndens verksamhetsområde hörande landstingskommun eller kommun som ej
tillhör landstingskommun.

För ordförande och annan ledamot i inskrivningsnämnd skall finnas
ersättare.

Ordförande i inskrivningsnämnd är inskrivningschefen. Ersättare för
ordföranden är en militär tjänsteman av lägst överstelöjtnants eller
kommendörkaptens grad som värnpliktsverket utser.

De icke militära ledamöterna och ersättare för dessa utses för tre år av
vederbörande landsting eller kommunfullmäktige i kommun som ej tillhör
landstingskommun. Lag (1976:307).

11 § Inskrivningsnämnden är beslutför när ordföranden eller ersättare
för honom samt minst två andra ledamöter är närvarande. Lag (1986:1145).

12 § Inskrivningsnämnden skall vid inskrivningsförrättning

1. besluta om befrielse från värnpliktstjänstgöring enligt 4 § 1 och 2,

2. besluta om inskrivning av värnpliktiga i övriga fall,

3. besluta om uttagning av värnpliktiga för utbildning eller till
utbildningsreserv,

4. besluta om värnpliktigas tillhörighet till militärområde, flottan
eller kustartilleriet enligt 7 §.

Om inskrivningsnämnden finner att det kan antas att en värnpliktigs
förutsättningar att fullgöra värnpliktstjänstgöring kan bedömas avsevärt
säkrare vid en senare tidpunkt, får prövningen uppskjutas under den tid
som behövs. Den värnpliktiges förmåga att fullgöra tjänstgöring skall
dock bestämmas senast under det år då han fyller 21 år. Lag (1992:523).

12 a § har upphävts genom lag (1969:378).

13 § Inskrivningsförrättning anordnas årligen på tid som
värnpliktsverket bestämmer.

I inskrivningförrättning ingår prövningsverksamhet enligt föreskrifter
som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Lag
(1975:555).

14 § Värnpliktig skall inskrivas tidigast det år han fyller aderton år.

Inskrivningschefen bestämmer om inställelse vid inskrivningsförrätt
ning för den som blivit svensk medborgare efter det år då han fyllt
aderton år.

Värnpliktsverket bestämmer om skyldighet för värnpliktig att inställa
sig vid inskrivningsförrättning när fråga uppstår om ändring i hans
värnpliktsförhållanden. Lag (1969:378).

15 § har upphävts genom förordning (1988:96).

16 § Värnpliktig kallas till inskrivningsförrättning genom personlig
order. Han skall inställa sig vid det värnpliktskontor till vilket han
kallats. Han må dock inställa sig vid annat värnpliktskontor, om han i
förväg anmält detta till chefen för det värnpliktskontoret och uppvisar
inställelseorder eller, om denna har förkommit eller icke utfärdats,
styrker sin identitet.

Värnpliktig, som icke är folkbokförd här i landet, äger utan hinder av
bestämmelserna i första stycket inställa sig vid närmaste värn
pliktskontor.

Första och andra styckena äga motsvarande tillämpning i fråga om den som
inskrives enligt 15 §. Lag (1991:500).

17 § Den som inställer sig vid inskrivningsförrättning är i samband
därmed berättigad till dagersättning, fri resa, fri förplägnad, fri
inkvartering och fri sjukvård. Avlider inskrivningsskyldig under tid då
han är berättigad till fri sjukvård, utgår begravningshjälp till hans
dödsbo. Staten meddelar grupplivförsäkring för dödsfall åt
inskrivningsskyldig under inskrivningsförrättning. Om
inskrivningsskyldigs rätt till ersättning för skada eller sjukdom som
han ådrager sig under inskrivningsförrättning föreskrives i lagen
(1977:265) om statligt personskadeskydd och lagen (1977:266) om statlig
ersättning vid ideell skada m. m. Lag (1991:463).

18 § Värnpliktig skall efterkomma kallelse till inskrivningsförrättning.
Är han av laga förfall hindrad att inställa sig, skall han så snart det
kan ske anmäla förfallet till inskrivningschefen. Lag (1969:378).

19 § Värnpliktsverket eller den myndighet som värnpliktsverket bestämmer
beslutar i ärenden

1. som avses i 12 §, om ärendet inte avgörs vid
inskrivningsförrättningen,

2. om befrielse enligt 4 § 3–6,

3. om anstånd med värnpliktstjänstgöring. Lag (1988:96).

20 § har upphävts genom förordning (1988:96).

21 § har upphävts genom förordning (1988:96).

22 § har upphävts genom förordning (1988:96).

23 § har upphävts genom förordning (1988:96).

24 § har upphävts genom förordning (1988:96).

25 § För redovisning av värnpliktiga skola finnas
truppregistreringsmyndigheter enligt föreskrifter som meddelas av
regeringen eller av myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1975:555).

26 § Till ledning vid inskrivning och redovisning av värnpliktiga skola
av vederbörande myndigheter lämnas erforderliga uppgifter och
upplysningar enligt bestämmelser, som utfärdas av regeringen. Lag
(1975:555).

3 kap. Om de värnpliktigas tjänstgöring m.m.

27 § 1. De värnpliktigas utbildningstid

Värnpliktsutbildningen utgöres av grundutbildning och
repetitionsutbildning. Repetitionsutbildningen kan utgöras av
krigsförbandsövningar, särskilda övningar, fackövningar, särskilda
fackövningar och mobiliseringsövningar.

A. Värnpliktig, som uttagits för utbildning vid armén, skall fullgöra
grundutbildning som omfattar för

1. menig kategori G eller F minst 220 och högst 245 dagar,

2. menig kategori E minst 265 och högst 315 dagar eller, i särskilt
kvalificerad befattning, minst 325 och högst 350 dagar,

3. gruppbefäl minst 290 och högst 315 dagar,

4. plutonsbefäl minst 325 och högst 360 dagar eller, i särskilt
kvalificerad befattning, minst 395 och högst 450 dagar,

5. kompanibefäl samma tid som för plutonsbefäl samt ytterligare 90
dagar.

Värnpliktig, som uttagits för utbildning vid flottan, skall fullgöra
grundutbildning som omfattar för

1. menig kategori G minst 385 och högst 425 dagar,

2. menig kategori F minst 325 och högst 455 dagar,

3. menig kategori E minst 505 och högst 525 dagar,

4. gruppbefäl minst 325 och högst 455 dagar,

5. plutonsbefäl minst 410 och högst 525 dagar eller, om den
värnpliktige har avlagt sjökaptens- eller sjöingenjörsexamen, minst
410 och högst 455 dagar,

6. kompanibefäl samma tid som för plutonsbefäl samt ytterligare 90
dagar.

Värnpliktig, som uttagits för utbildning vid kustartilleriet, skall
fullgöra grundutbildning som omfattar för

1. menig kategori G eller F minst 240 och högst 265 dagar,

2. menig kategori E minst 400 och högst 425 dagar eller, i
befattning i kustjägarförband, minst 290 och högst 315 dagar,

3. gruppbefäl minst 290 och högst 315 dagar,

4. plutonsbefäl minst 410 och högst 435 dagar,

5. kompanibefäl samma tid som för plutonsbefäl samt ytterligare 90
dagar.

Värnpliktig, som uttagits för utbildning vid flygvapnet, skall
fullgöra grundutbildning som omfattar för

1. menig kategori G eller F minst 225 och högst 250 dagar,

2. menig kategori E minst 325 och högst 350 dagar,

3. gruppbefäl minst 325 och högst 350 dagar, eller, i särskild
befattning i underhålls-, underrättelse- eller markförsvarstjänst,
minst 260 och högst 300 dagar,

4. plutonsbefäl minst 335 och högst 360 dagar,

5. kompanibefäl samma tid som för plutonsbefäl samt ytterligare 90
dagar.

Värnpliktig, som uttagits för utbildning till någon av följande
särskilda befattningar, skall fullgöra grundutbildning som
omfattar för

1. apotekare minst 120 och högst 225 dagar,

2. läkare minst 120 och högst 225 dagar,

3. tandläkare minst 120 och högst 255 dagar,

4. fältpräst minst 320 och högst 345 dagar,

5. personalvårdsassistent minst 320 och högst 345 dagar,

6. tekniker vid armén minst 320 och högst 345 dagar,

7. systemtekniker vid flygvapnet minst 340 och högst 365 dagar,

8. meteorolog minst 340 och högst 365 dagar,

9. tolk och förhörsledare minst 360 och högst 380 dagar.

Värnpliktig, som uttagits till bevaknings- eller depåtjänst, skall
fullgöra grundutbildning som omfattar minst 220 och högst 245
dagar.

B. Värnpliktig skall fullgöra vid armén och flygvapnet högst fem,
vid flottan högst två och vid kustartilleriet högst fyra
krigsförbandsövningar.

Krigsförbandsövning skall vid armén omfatta för värnpliktig i
befattning för

1. menig högst 21 eller, i särskilt kvalificerad befattning för
menig, högst 25 dagar,

2. gruppbefäl högst 25 dagar,

3. plutons- eller kompanibefäl högst 32 dagar.

Krigsförbandsövning skall vid marinen omfatta för värnpliktig i
befattning för

1. menig högst 15 eller, i särskilt kvalificerad befattning för
menig eller i befattning för menig kategori E i kustjägarförband,
högst 20 dagar,

2. gruppbefäl högst 20 dagar,

3. plutons- eller kompanibefäl högst 32 dagar.

Krigsförbandsövning skall vid flygvapnet omfatta för värnpliktig
i befattning för

1. menig högst 15 dagar,

2. gruppbefäl högst 15 eller, i särskilt kvalificerad befattning
för gruppbefäl, högst 22 dagar,

3. plutons- eller kompanibefäl högst 22 dagar.

För värnpliktig i befattning som kompanichef eller
kompanikvartermästare eller i motsvarande befattning eller med
uppgift som materielredogörare kan tiden för krigsförbands-
övningen utsträckas till att omfatta högst två dagar
utöver den tid den värnpliktige eljest skall tjänstgöra.

Krigsförbandsövningarna inom armén får delas upp på två
delövningar om sammanlagt högst 23 dagar för meniga och
gruppbefäl och högst 30 dagar för plutons- och kompanibefäl.

Tiden för en krigsförbandsövning får tagas i anspråk för en
fackövning.

C. Värnpliktig i befattning för plutons- eller kompanibefäl samt
värnpliktig i särskilt kvalificerad befattning för menig eller
gruppbefäl kan åläggas att fullgöra högst fem särskilda övningar.

Särskild övning skall omfatta högst elva dagar vid armén och
marinen samt högst fyra dagar vid flygvapnet.

Värnpliktig, som vid förband skall fullgöra uppgift av särskild
betydelse för genomförande av förbandets mobilisering eller som är
krigsplacerad vid förband, vars mobilisering är avsedd att kunna
genomföras på avsevärt kortare tid än som gäller för huvuddelen av
försvarsmaktens förband, kan åläggas att fullgöra högst fem
mobiliseringsövningar om sammanlagt högst åtta dagar.

Tiden för särskild övning får tagas i anspråk för särskild
fackövning.

Vid flygvapnet får särskild övning uppdelas i två delövningar, om
den värnpliktige medger det. Lag (1993:531).

2. Beredskapsövning

Om det behövs med hänsyn till landets försvarsberedskap, är en
värnpliktig skyldig att, på det sätt regeringen bestämmer, fullgöra en
eller flera beredskapsövningar om sammanlagt högst etthundraåttio dagar.

Regeringen får besluta att beredskapsövning skall tillgodoräknas såsom
fullgjord repetitionsövning. Lag (1992:1404).

3. Särskilda bestämmelser

A. Därest, på sätt regeringen närmare förordnar, uppehåll skall äga
rum viss tid under pågående tjänstgöring, äge värnpliktig, som så
önskar, efter därom hos Försvarsmakten gjord framställning,
kvarstanna i tjänstgöring intill utgången av den tjänstgöringsperiod
till vilken han inkallats. Lag (1993:1600).

B. Där sådant med hänsyn till utbruten farsot eller andra utomordent
liga förhållanden prövas vara av nöden, äger regeringen förordna, att
tjänstgöring skall taga sin början å senare tid än i 1 mom. föreskrives.

Likaledes äger regeringen där farsot utbrutit vid avdelning av för
svarsmakten förordna om därstädes i tjänstgöring varande värnpliktigas
kvarhållande så lång tid utöver den föreskrivna tjänstgöringstiden som
finnes nödigt till förebyggande av smittas spridande.

C. Varder fartyg, därå värnpliktig tjänstgör, hindrat att ingå till ort
inom riket, där byte av personal kan äga rum, och kan till följd därav
avmönstring ej ske, då tiden för den tjänstgöring, till vilken den
värnpliktige inkallats, gått tillända, är denne skyldig att tjänstgöra
ombord, till dess hans avmönstring kan äga rum.

D. Värnpliktig, vilken till följd av sjukdom eller skada, vartill
tjänstgöringen kan antagas hava varit orsak, icke deltagit i tjänst
göring, äger såsom tjänstgöringstid tillgodoräkna sig den tid, han
sålunda varit frånvarande från tjänstgöring.

Regeringen förordnar huruvida och i vad mån värnpliktig, som av annan
anledning än nu nämnts varit frånvarande från tjänstgöringen, äger
tillgodoräkna sig tiden för frånvaron såsom tjänstgöringstid.

I vilken ordning värnpliktig, som varit frånvarande från tjänstgöring
utan att tiden för frånvaron må tillgodoräknas honom, skall fullgöra
återstående tjänstgöringsskyldighet samt i vad mån därvid må tillgodo
räknas honom föregående tjänstgöringstid, bestämmer ock regeringen. Lag
(1975:555).

28 § 1. Under höjd beredskap är en värnpliktig skyldig att fullgöra
krigstjänstgöring.

Regeringen skall för varje tillfälle besluta hur många värnpliktiga som
skall kallas in till krigstjänstgöring. Regeringen beslutar när
krigstjänstgöring skall upphöra. Lag (1992:1404).

2. har upphävts genom lag (1975:555).

29 § Ärenden om befrielse från värnpliktstjänstgöring enligt 4 § 3–6
och om anstånd med tjänstgöring prövas endast efter ansökan av den
värnpliktige.

Beslut i ärenden enligt 12 och 19 §§ får överklagas hos totalförsvarets
tjänstepliktsnämnd inom två veckor från den dag då klaganden fick del av
beslutet. Beslut om ändrad uttagning eller tillhörighet efter fullgjord
grundutbildning får dock inte överklagas.

Beslut som meddelas enligt 12 och 19 §§ skall gälla omedelbart.

Totalförsvarets tjänstepliktsnämnds beslut får inte överklagas. Lag
(1989:279).

30 § har upphävts genom lag (1989:279).

31 § Värnpliktig inkallas till tjänstgöring genom personlig order.
Inkallelse må dock, där regeringen så förordnar, ske på annat
ändamålsenligt sätt.

Värnpliktig är skyldig att inställa sig till tjänstgöring enligt
inkallelseordern. Är han av laga förfall förhindrad att inställa sig,
skall han så snart som möjligt anmäla sitt förhinder till den som
utfärdat kallelsen. Lag (1986:646).

32 § Värnpliktig skall lyda en förmans order, om det inte är uppenbart
att ordern inte angår tjänsten.

Värnpliktig skall även i övrigt rätta sig efter de
tjänstgöringsföreskrifter som gäller för honom. Lag (1986:646).

33 § En värnpliktig är i samband med tjänstgöring berättigad till
dagersättning eller dagpenning, särskild ersättning för tjänstgöring i
viss befattning, utryckningsbidrag, reseförmåner, fri förplägnad, fri
inkvartering, fri utrustning, fri hälso- och sjukvård samt
familjebidrag. När en värnpliktig tjänstgör enligt 27 § 2 mom. eller 28
§ är han dessutom berättigad till fälttraktamente. Om en värnpliktig
avlider under den tid då han är berättigad till fri sjukvård, lämnas
begravningshjälp till hans dödsbo. Staten meddelar grupplivförsäkring
för dödsfall åt värnpliktiga under tjänstgöring.

Bestämmelser om rätt till ersättning för skada eller sjukdom som den
värnpliktige ådrar sig under tjänstgöring finns i lagen (1977:265) om
statligt personskadeskydd och lagen (1977:266) om statlig ersättning vid
ideell skada m. m.

Vid inkallelse till värnpliktstjänstgöring enligt 28 § må föreskrivas,
att värnpliktig skall medföra proviant för högst tre dagar samt förse
sig med beklädnad, intill dess sådan anskaffas. Skälig ersättning härför
skall beredas honom av staten. Lag (1991:1489).

4 kap. Om adressanmälan och uppgiftsskyldighet

34 § Inskriven värnpliktig, som ej är inkallad till tjänstgöring
eller inskriven i sjömansregister och anställd som sjöman enligt
sjömanslagen (1973:282) på svenskt handelsfartyg i när- eller
fjärrfart, skall vidtaga sådan åtgärd att postförsändelse som rör
militärt ärende utan dröjsmål kan komma honom tillhanda.
Lag (1993:1600).

35 § Värnpliktig skall utkvittera postförsändelse som rör militärt
ärende, taga del av försändelsens innehåll samt inom åtta dagar
efter anmodan lämna de upplysningar som fordras om personliga
förhållanden av betydelse för hans tjänstgöring.
Lag (1993:1600).

5 kap. Om påföljder för åsidosättande av föreskrifterna i denna lag
och om laga förfall

36 § Värnpliktig, som utan laga förfall uteblir från
inskrivningsförrättning, till vilken han kallats, eller som underlåter
att fullgöra skyldighet att anmäla laga förfall enligt 18 §, döms till
penningböter. Lag (1991:258).

37 § Värnpliktig, som utan laga förfall underlåter att fullgöra
skyldighet enligt 34 eller 35 §, döms till penningböter.

Lämnar han vid fullgörande av sådan skyldighet uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet oriktig uppgift, döms till böter eller fängelse i högst sex
månader. Lag (1991:258).

38 § Värnpliktig, som av oaktsamhet underlåter att enligt
inkallelseorder inställa sig till tjänstgöring eller som underlåter att
anmäla laga förfall enligt 31 §, döms till böter. Lag (1986:646).

39 § Värnpliktig, som olovligen avviker eller i annat fall än som avses
i 38 § uteblir från tjänstgöring, vägrar eller underlåter att lyda en
förmans order eller på annat sätt åsidosätter vad som åligger honom,
döms, om gärningen är ägnad att medföra avsevärt men för ut bildningen
eller tjänsten i övrigt, för /k/ värnpliktsbrott /-k/ till böter eller
fängelse i högst ett år.

Ansvar enligt första stycket inträder inte, om straff för gärningen är
föreskrivet i 21 kap. brottsbalken. Lag (1986:646).

40 § 1. Uteblir värnpliktig utan anmält laga förfall från
inskrivningsförrättning, till vilken han kallats, kan han på egen
bekostnad hämtas till förrättningen genom polismyndighetens försorg.

2. Utebliver värnpliktig utan anmält laga förfall från tjänstgöring,
vartill han blivit i laga ordning inkallad, må han likaledes på egen
bekostnad hämtas till tjänstgöringens fullgörande.

Har inkallelse skett genom personlig order, vilken befordrats med
posten, må den värnpliktige ej anses vara i laga ordning inkallad, om
ordern återkommit till avsändaren såsom obeställbar. Därest ordern
avsänts under den hos avsändaren senast anmälda adressen, må dock, där
med hänsyn till försvarsberedskapen skyndsam inställelse är av nöden,
förordnas om hämtning utan hinder därav att ordern ej delgivits den
värnpliktige. Lag (1992:1404).

41 § Såsom laga förfall enligt denna lag anses att någon är intagen i
sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga med stöd av 3 § sagda lag, intagen i häkte eller
kriminalvårdsanstalt eller att han är sjuk eller genom annan
omständighet, som han ej bort förutse eller som eljest utgör giltig
ursäkt, hindrats att fullgöra vad som ålegat honom.

Värnpliktig som är inskriven i sjömansregister skall anses ha laga
förfall när han är anställd som sjöman enligt sjömanslagen (1973:282) på
svenskt handelsfartyg i när- eller fjärrfart. Lag (1990:66).

42 § Sjukdom skall för att vara laga förfall styrkas med läkarintyg som
anskaffas av den värnpliktige. Kan han ej skaffa sådant intyg, får han
styrka sjukdomen med intyg av myndighet eller tjänsteman som regeringen
bestämmer. Lag (1975:555).

6 kap. Särskilda bestämmelser

43 § Värnpliktig jämlikt denna lag åliggande tjänstgöring må icke
avbrytas för undergående av förvandlingsstraff för böter.

44 § Regeringen äger föreskriva, att bestämmelserna i denna lag icke
skola tillämpas å personal, som på annan grund än värnplikt är
tjänstgöringsskyldig vid försvarsmakten.

I vad mån fullgjord sådan tjänstgöringsskyldighet skall anses motsvara
tjänstgöring enligt denna lag bestämmer regeringen.

Vad sålunda stadgats skall äga motsvarande tillämpning å personal vid
lots- och fyrväsendet.

Särskilda bestämmelser gälla för värnpliktig som erhållit tillstånd till
vapenfri tjänst. Lag (1975:555).

45 § Regeringen bestämmer, om och i vad mån samt under vilka villkor
befrielse från de i denna lag föreskrivna skyldigheter må kunna tills
vidare medgivas såsom renskötare sysselsatta värnpliktiga tillhörande
samebefolkningen. Lag (1975:555).

46 § Regeringen eller myndighet som regeringen utser får besluta att
värnpliktig tills vidare eller för viss tid icke skall åläggas
tjänstgöring enligt denna lag, om den värnpliktige

1. vägrar eller underlåter att fullgöra vad som åligger honom eller
olovligen avviker eller uteblir från tjänstgöringsstället och det kan
antagas att han icke kommer att fullgöra tjänstgöringen,

2. hos myndighet som regeringen bestämmer förklarar att han icke kom
mer att fullgöra värnpliktstjänstgöring och det med hänsyn till hans
anslutning till religiöst samfund kan antagas att han icke kommer att
fullgöra värnpliktstjänstgöring eller vapenfri tjänst. Lag (1978:525).

Övergångsbestämmelser

1988:96

Denna lag träder i kraft, i fråga om 27 § 1 mom. den 1 juli 1988, och i
övrigt den 1 juli 1989.

I fråga om den som har frikallats från värnpliktens fullgörande enligt
äldre bestämmelser skall efter ikraftträdandet föreskrifterna om
befrielse enligt 4 § första stycket 1 och 2 i den nya lydelsen
tillämpas. Den som har undantagits från tjänstgöringsskyldighet enligt
äldre bestämmelser skall vid tillämpningen av lagen efter
ikraftträdandet anses ha befriats från skyldigheten att fullgöra
värnpliktstjänstgöring under motsvarande tid.

I fråga om den som har inskrivits som underårig före ikraftträdandet
tillämpas äldre bestämmelser.

1989:279

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990, eller vid den tidigare
tidpunkt efter den 1 juli 1989 som regeringen bestämmer.

1989:403

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. För värnpliktig, som påbörjat
grundutbildningen före lagens ikraftträdande, gäller äldre bestämmelser.