Kungl. Maj:ts kungörelse (1941:999) angående särskilt förfarande för erhållande av handräckning i Amerikas Förenta Stater i vissa beskattningsärenden

SFS nr
1941:999
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1941-12-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:314
Upphävd
1990-07-01

Allmänna stadganden

1 § Svensk myndighet kan på sätt i denna kungörelse stadgas erhålla
handräckning i Förenta Staterna för införskaffande av utredning i
svenskt beskattningsärende och för delgivning av handling i sådant
ärende så ock för uttagande av svensk offentlig avgift.

2 § 1 mom. Med svensk offentlig avgift avses i denna kungörelse:

a) statlig inkomstskatt och statlig förmögenhetsskatt;

b) allmän kommunalskatt; samt

c) annan svensk statlig eller kommunal utskyld eller offentlig avgift
som utgår efter i huvudsak samma grunder som de under a) eller b)
angivna skatterna. Kungörelse (1961:658).

2 mom. Med svenskt beskattningsärende förstås i denna kungörelse
ärende angående taxering till eller debitering av svensk offentlig
avgift så ock ärende hos svensk förvaltningsmyndighet rörande
verkställighet av beslut om påförande av sådan avgift.

3 mom. Med svensk myndighet förstås i denna kungörelse, förutom svensk
statlig eller kommunal myndighet, den som på grund av allmän tjänst
tager befattning med svenskt beskattningsärende samt ordförande i
nämnd som handlägger sådant ärende.

4 mom. Med Förenta Staterna avses i denna kungörelse allenast det
område som utgöres av delstaterna, territorierna Alaska och Hawaii
samt distriktet Columbia.

Införskaffande av utredning i Förenta Staterna i svenskt
beskattningsärende

3 § För införskaffande av deklaration eller annan uppgift till ledning
vid beskattning eller av annan utredning i svenskt beskattningsärende
må handräckning i Förenta Staterna begäras, därest den avgiftspliktige
är svensk medborgare eller svensk juridisk person.

Handräckning som nu sagts kan likväl erhållas allenast under
förutsättning,

a) att motsvarande åtgärd kan på begäran av svensk myndighet vidtagas
här i riket i dylikt svenskt beskattningsärende,

b) att motsvarande åtgärd kan på begäran av myndighet i Förenta
Staterna vidtagas därstädes i likartat beskattningsärende, samt

c) att åtgärden ej kränker affärs-, drifts- eller yrkeshemlighet eller
affärskutym.

Handräckning i viss form må begäras, om denna form ej strider mot
lagstiftningen i Förenta Staterna.

4 § Önskar länsstyrelse handräckning enligt 3 §, skall länsstyrelsen
till finansdepartementet ingiva till Kungl. Maj:t ställd ansökning om
åtgärd för erhållande av sådan handräckning. Av ansökningen bör framgå
att i beskattningsärendet är fråga om avgift som avses i 2 § 1 mom.
samt att i 3 § första stycket angiven förutsättning för
handräckningens erhållande föreligger.

Önskar annan svensk myndighet än länsstyrelse handräckning enligt 3 §,
skall myndigheten till vederbörande länsstyrelse ingiva till Kungl.
Maj:t ställd ansökning om åtgärd för erhållande av sådan handräckning.
Om sådan ansökning gäller i övrigt vad i första stycket sägs.
Länsstyrelse som mottagit sådan ansökning skall snarast till
finansdepartementet översända densamma, åtföljd av eget yttrande.

Delgivning i Förenta Staterna av handling i svenskt
beskattningsärende

5 § Önskar länsstyrelse delgivning i Förenta Staterna av handling i
svenskt beskattningsärende, skall länsstyrelsen till
finansdepartementet ingiva till Kungl. Maj:t ställd ansökning om
åtgärd för erhållande av sådan handräckning. Ansökningen skall
innehålla uppgift om beskaffenheten av den handling som skall delgivas
samt om mottagarens adress, och skall av ansökningen framgå att i
beskattningsärendet är fråga om sådan avgift som avses i 2 § 1 mom.
Vid ansökningen skola fogas två exemplar, i huvudskrift eller besannad
avskrift, av den handling som skall delgivas.

Anses icke tillfyllest att delgivningen sker genom handlingens
överlämnande utan iakttagande av särskild form, må länsstyrelsen
framställa begäran att den form där delgivning skall iakttagas som är
föreskriven för delgivning i motsvarande beskattningsärende i Förenta
Staterna. Delgivningshandlingen skall i dylikt fall, såframt den icke
är avfattad å engelska språket, åtföljas av översättning till detta
språk.

6 § Önskar annan svensk myndighet än länsstyrelse handräckning varom i
5 § sägs, skall myndigheten till vederbörande länsstyrelse ingiva till
Kungl. Maj:t ställd ansökning om åtgärd för erhållande av sådan
handräckning. Om sådan ansökning gäller i övrigt vad i 5 § sägs.
Länsstyrelse som mottagit sådan ansökning skall snarast till
finansdepartementet översända densamma, åtföljd av eget yttrande.

Uttagande i Förenta Staterna av svensk offentlig avgift

7 § 1 mom. Handräckning för uttagande i Förenta Staterna av svensk
offentlig avgift må av svensk myndighet begäras, därest avgiften skall
uttagas av svensk medborgare eller svensk juridisk person.

Handräckning kan likväl icke erhållas:

a) om det beslut, på grund varav skyldigheten att betala avgiften
fastställts, icke vunnit laga kraft,

b) om anledning finnes antaga att avgiften kan uttagas i Sverige,
eller

c) om vad som skall uttagas av viss avgiftspliktig — däri ej inräknat
belopp som avses i 13 § — icke överstiger ett belopp av 1 000 kronor.
Kungörelse (1961:658).

2 mom. Med beslut, varom i 1 mom. andra stycket a) sägs, avses, därest
icke annat stadgas i tredje stycket här nedan, beslut rörande taxering
på grund varav i 2 § 1 mom. angiven avgift påförts, men icke beslut
rörande avgiftens debitering.

Vid bedömande av frågan, huruvida beslut rörande taxering varom i
föregående stycke sagts vunnit laga kraft, skall, försåvitt icke annat
stadgas i nästa stycke, hänsyn tagas allenast till de bestämmelser som
gälla rörande överklagande av sådant beslut i vanlig ordning.

Har talan i särskild ordning anhängiggjorts om nedsättning eller
undanröjande av taxering, som ligger till grund för avgift varom nyss
sagts, eller föres talan rörande för hög debitering eller restitution
av dylik avgift, må, innan sådan talan prövats genom beslut som vunnit
laga kraft, handräckning för avgiftens uttagande i Förenta Staterna
begäras allenast där särskilda omständigheter göra det angeläget att
avgiften uttages utan avvaktan på slutligt avgörande i ärendet.

8 § Svensk myndighet som önskar handräckning enligt 7 § skall till
vederbörande länsstyrelse ingiva till Kungl. Maj:t ställd ansökning
därom. Denna bör innefatta utredning, att i nämnda paragraf angivna
förutsättningar för handräcknings erhållande äro för handen, samt
innehålla såvitt möjligt noggranna upplysningar angående ort i Förenta
Staterna där den avgiftspliktige kan anträffas eller denne tillhörig
egendom finnes.

Ansökningen bör åtföljas av restlängdsutdrag eller annan handling
utvisande det krav å svensk offentlig avgift, varpå ansökningen om
handräckning grundas, jämte översättning till engelska språket av
handlingen i den del den innefattar själva beslutet.

Ingives handling som avses i denna paragraf i avskrift, bör den vara
till riktigheten bestyrkt av behörig tjänsteman hos myndighet som
handlägger svenskt beskattningsärende.

Länsstyrelse som mottagit ansökning varom nu sagts skall, om ej
särskilda skäl äro däremot, vidtaga åtgärd för att den avgiftspliktige
genom vederbörande svenska lönade konsulat erhåller anmaning att till
konsulatet erlägga avgiften i fråga. Finnes dylik åtgärd icke böra ske
eller efterkommer den avgiftspliktige icke sådan anmaning som nyss
sagts, skall länsstyrelsen snarast till finansdepartementet översända
ansökningen åtföljd av eget yttrande. Kungörelse (1961:658).

9 § 1 mom. Önskar svensk myndighet för vilken handräckning enligt 7 §
utverkats i Förenta Staterna göra ytterligare framställning i ärendet
eller förete utredning eller bevisning, bör hänvändelse i sådant
avseende ske till Kungl. Maj:t.

2 mom. Därest den svenska myndigheten finner anledning föreligga för
yrkande om den avgiftspliktiges försättande i konkurs i Förenta
Staterna, skall uttrycklig begäran om åtgärd i sådant hänseende göras
hos Kungl. Maj:t. Vad nu stadgats skall ock gälla om anhängiggörande
vid allmän domstol i sistnämnda stat av rättegång i anledning av
handräckningens verkställande.

10 § Skulle, innan handräckningsärendet slutförts, beslut, på grund
varav handräckning sökts, i anledning av inträffad omständighet (talan
i särskild ordning eller dylikt) upphävas eller ändras, eller skulle
före nämnda tidpunkt rätten att uttaga avgiften helt eller delvis på
grund av annan anledning (betalning direkt till vederbörlig svensk
myndighet, preskription eller dylikt) upphöra, skall den myndighet som
sökt handräckningen, så snart den erhållit kännedom om förhållandet,
därom göra anmälan hos länsstyrelsen, som, därest ansökningen
översänts till finansdepartementet, har att omedelbart vidarebefordra
anmälningen till departementet. Kungörelse (1961:658).

11 § Svensk offentlig avgift som uttagits genom handräckning i Förenta
Staterna skall, sedan redovisning avgivits av vederbörande myndighet
därstädes, genom svenska beskickningen i Washington och Sveriges
riksbank tillgodoföras den svenska myndighet, som skall uppbära
densamma, i svenskt mynt med belopp uträknat efter den kurs enligt
vilken vid handräckningens meddelande förvandling skett från svenskt
myntslag till myntslag gällande i Förenta Staterna.

Har myndighet i sistnämnda stat vid överförande av medel till svenska
beskickningen gjort avdrag för kostnader, skall det avdragna beloppet
påföras vederbörande svenska myndighet.

12 § Har svensk offentlig avgift uttagits genom handräckning i Förenta
Staterna, skall i förhållande till den avgiftspliktige så anses som om
avgiften kommit behörig svensk myndighet tillhanda vid tiden för
uttagandet.

13 § Vad i 7–12 §§ stadgas skall äga motsvarande tillämpning å

a) avgift för indrivning av utskyld eller avgift varom i 2 § 1 mom.
förmäles, samt

b) vite i svenskt beskattningsärende och ersättning för kostnader i
sådant ärende.

Handräckning för uttagande av belopp som avses i denna paragraf må
endast där fråga är om vite begäras utan samband med framställning om
uttagande av utskyld eller avgift som avses i 2 § 1 mom. Framställning
rörande uttagande av enbart vite må kunna göras även där vitesbeloppet
ej uppgår till 1 000 kronor. Kungörelse (1961:658).

Gemensamma stadganden

14 § Översättning varom i denna kungörelse förmäles skall vara till
riktigheten bestyrkt av notarius publicus eller av edsvuren eller
offentligen förordnad översättare i Sverige eller Förenta Staterna.
Bestyrkande som nu sagts må ock ske av länsstyrelse; dock är
länsstyrelse icke skyldig verkställa sådant bestyrkande.

15 § Vederbörande myndighet i Förenta Staterna skall vid handräckning
enligt denna kungörelse erhålla ersättning för särskild av
handräckningen föranledd kostnad på grund av användande av speciella
förfaringssätt. Sådan kostnad skall ersättas av den för vars räkning
handräckningen ägt rum.

I den mån ej avdrag för kostnaden av vederbörande myndighet i Förenta
Staterna skett vid redovisning av indrivna medel skall ersättning för
kostnaden utbetalas från anslag anvisat för ändamålet. I förekommande
fall skall därefter vederbörande länsstyrelse på anmodan av Kungl.
Maj:t vidtaga åtgärder för utbekommande från den som vederbör av
ersättning för vad sålunda utgivits.

Har avdrag för kostnaden av vederbörande myndighet i Förenta Staterna
skett vid redovisningen, skall kostnaden, i den mån den skall gäldas
av staten, avföras å nyssnämnda anslag.

Övergångsbestämmelser

1941:999

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt
därå meddelad uppgift från trycket utkommit i Svensk
författningssamling, men må tillämpas allenast såvitt fråga är om
svenskt skatteanspråk, vilket hänför sig till inkomst, som förvärvats,
eller förmögenhet, som innehafts den 1 januari 1940 eller senare.