Kungörelse (1942:155) angående förbud mot försäljning av vissa kemikalier

SFS nr
1942:155
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1942-04-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1145
Upphävd
1989-07-01

1 § Kaliumklorat, kaliumperklorat, natriumperklorat och
ammoniumperklorat må tills vidare ej försäljas annat än mot
rekvisition av statlig eller kommunal myndighet eller, så vitt angår
enskilda, mot av polismyndighet godkänd rekvisition.

Utan hinder av det sålunda stadgade förbudet må dock distribution av
nämnda kemikalier äga rum från fabrikant eller grossist till
hittillsvarande återförsäljare.

2 § Bryter någon mot det i 1 § första stycket stadgade förbudet,
straffes med dagsböter eller fängelse i högst sex månader.

Utdömda böter tillfalla kronan.